Stichting Trivium

Scholen worden bestuurd door een stichting, de gemeente of door een vereniging. Op De Meeuwenberg is een stichting verantwoordelijk voor de school: Stichting Trivium.

Het bestuur

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de dertien scholen en houdt zich met name bezig met schooloverstijgende zaken. Het bestuur is met name een ‘bestuur op afstand’. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur, dhr H. van Dorp.

Algemene informatie over Trivium

logo-triviumTrivium is een jonge, Prot. Chr. onderwijsorganisatie voor Primair Onderwijs, voortgekomen uit vijf verschillende rechtspersonen. Vanaf 1 augustus 2004 beheert Trivium nu 13 basisscholen in de gemeenten Neder-Betuwe, Overbetuwe, Renkum, Wageningen en West-Maas en Waal. De organisatie verzorgt jaarlijks onderwijs voor ongeveer 2600 leerlingen en telt bijna 240 personeelsleden.

Het Algemeen Bestuur bestuurt vooral op hoofdlijnen. De dagelijkse leiding van de onderwijsorganisatie is in handen van een algemeen directeur. De directeuren van de basisscholen zijn integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en beheer van hun basisschool.

Visie op het bestuurlijk functioneren van Trivium

De basisscholen die behoren tot Trivium zijn divers van aard. Dat willen we graag zo houden. We kennen de kleinere scholen in de dorpskernen, zoals de Gravin van Rechterenschool in Appeltern, de Meeuwenberg in Driel en de Terebint in Wamel. Daarnaast de basisscholen in Wageningen die wat betreft omvang (425 leerlingen, de Johan Friso) of wat betreft achtergrond van de leerlingen (30 % allochtone afkomst, Ireneschool) sterk verschillen van de eerder genoemde scholen. Deze eigenheid van scholen willen we binnen Trivium-verband behouden.

In de bestuursfilosofie vormt de eigen ontwikkeling van de individuele school uitgangspunt van beleid. Waar mogelijk zijn bevoegdheden en (financiële) middelen neergelegd op schoolniveau (bij de directie). Samenwerkend op bovenschools niveau wordt als organisatie gezamenlijk beleid gemaakt, met als doel kwaliteit van onderwijs te waarborgen, en efficiency-voordelen te behalen. Ook kunnen bovenschools risico’s in exploitatie en instandhouding van scholen worden gespreid.

Kernpunten van beleid

Trivium is, zoals gezegd, een jonge onderwijsorganisatie. Veel zal nog ontwikkeld moeten worden. Enkele kernpunten van beleid zijn:

  • personeel is “het kapitaal” van onze organisatie. Wanneer we onderwijskwaliteit willen leveren zullen we daarin moeten investeren.
  • opleiding en ontwikkeling van mensen vormen de essentie van ons personeelsbeleid
  • sterk management is een voorwaarde voor een goede schoolontwikkeling
  • ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen de scholen heeft hoge prioriteit in de komende jaren

In de komende periode zullen deze punten gezamenlijk verder worden uitgewerkt.

Op schoolniveau overlegt de directeur met de Medezeggenschapsraad inzake het gevoerde en te voeren schoolbeleid.

Bestuurscentrum

Het Bestuurscentrum van Trivium bevindt zich in Zetten. Het is de werkplek van de algemeen directeur, de stafleden en de secretariële ondersteuning. De stafleden zijn beide directeur van een van onze scholen en zijn voor drie dagdelen vrijgeroosterd van hun schooltaken. Samen met de algemeen directeur vormen zij het Managementteam. De vergaderingen van het bestuur, de GMR en het Directie-overleg vinden in het Bestuurscentrum plaats.

Bereikbaarheid

Postadres:
Postbus 16
6670 AA Zetten

Bezoekadres:
Bestuurscentrum Trivium
Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

tel.: 0488-420 612
email: info@trivium-onderwijs.nl
website: www.trivium-onderwijs.nl