De Meeuwenberg is een open christelijke basisschool, waar kinderen van alle levensovertuigingen welkom zijn. Dagelijks werken wij met veel plezier aan onze missie: ‘sfeer en kwaliteit’.

Sfeer

Vertrouwen
Bij De Meeuwenberg werken we samen op basis van vertrouwen. Wij hebben een open schoolcultuur waarin vriendelijkheid, warmte en respect zichtbaar zijn. Het team, kinderen en ouders werken ‘schouder aan schouder’ aan een prettig schoolklimaat.

Respect
Respectvol omgaan met elkaar en met onze omgeving staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom hanteren wij schoolbreed kindvriendelijke en eenduidige afspraken die structuur bieden en gericht zijn op elkaars welbevinden.

Veiligheid
Wij hechten waarde aan tijd en aandacht voor elkaar. Wij willen de ander ‘zien’ en jezelf kunnen zijn. We volgen en monitoren met regelmaat de veiligheid en het welbevinden van kinderen, team en ouders en handelen naar de uitkomsten.

Mindmap - Missie en visie

(Klik op afbeelding voor volledige versie van bovenstaande mindmap)

Kwaliteit

Opbrengstgericht werken
Het team en de kinderen werken hard om de door ons opgestelde schoolnormen te behalen. Wij zijn erop gericht om vanuit handelingsgericht werken onze onderwijskwaliteit te verbeteren. De ondersteuning is gericht op zowel interne (leerkrachten, kinderen, ib’er, directie en ouders) als externe (o.a. PassendWijs) samenwerking.

Ontwikkeling
Wij zijn een school in beweging! Groei en ontwikkeling is integraal zichtbaar in onze school. Dus zowel bij de kinderen, team en de directie. Wij blijven graag op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen en waar wenselijk passen wij ze toe in ons aanbod. Ook geven wij de ruimte aan de talenten en kwaliteiten binnen ons team.

Differentiatie
De onderwijsbehoeften van de kinderen staan centraal. We sluiten met ons onderwijsaanbod aan bij deze behoeften en hebben oog voor de talenten van onze kinderen. Daarnaast passen wij het onderwijsaanbod, aanpak en begeleiding aan voor kinderen bij wie het leren niet ‘vanzelf’ gaat. Naast de basisvakken rekenen, taal en spelling hebben we ook aandacht voor vakgebieden zoals techniek, drama en muziek.

Onze visie in de praktijk

Wij creëren een positieve en ondersteunende omgeving waarin alle leerlingen zich welkom en gewaardeerd voelen. We begrijpen dat elke leerling anders is, met verschillende behoeften en manieren van leren. Daarom passen we ons onderwijsaanbod aan om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen en leren.

We willen niet alleen feiten en informatie overbrengen, maar ook de nieuwsgierigheid en creativiteit van leerlingen stimuleren. We moedigen hen aan om vragen te stellen, problemen op te lossen en dingen zelf te ontdekken. We gebruiken moderne didactische werkvormen om leerlingen te helpen gemotiveerd te blijven en hun potentieel te bereiken.

Op dagelijkse basis werken we in een rustige setting aan de kernvakken. Dit doen we meestal in de ochtenden. De instructies worden aangepast aan het niveau van de leerlingen en worden op een activerende en betekenisvolle manier aangeboden. ’s Middags creëren we ruimte voor meer beweging en geluid voor de kinderen. In de middagen besteden we aandacht aan onze creatieve vakken en natuurlijk aan Code-D!

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij streven naar een warme, veilige en kindvriendelijke school, waar ieder kind zich thuis voelt en optimaal kan ontwikkelen. Met behulp van structuur, normen, waarden en geborgenheid willen wij een positief klimaat handhaven. We zijn trots op het feit dat onze school in de veiligheidsmeting onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 van 2022 een waardering van 8,7 voor ‘veiligheid’ heeft ontvangen. Om ons sociaal-emotioneel leerprogramma aan te vullen, maken wij gebruik van de KWINK-methode. KWINK is een preventieve aanpak die wetenschappelijk onderbouwd is en gericht is op het aanleren van vijf bewezen gedragscompetenties.

Het verhaal bij het logo

De twee bogen zijn een grafische metafoor voor kinderen die samen spelen. Daarnaast beelden ze een minimalistische weergave van de stuw uit. Ook kun je in de bogen de letter M zien, wat uiteraard staat voor De Meeuwenberg. De diverse kleuren in de bogen beelden de verschillen tussen alle kinderen uit. Ieder kind is uniek!

De Meeuwenberg staat voor sfeer en kwaliteit. Het kleurrijke geheel staat voor sfeer, warmte en een plek voor iedereen. De gekleurde vogels staan voor kwaliteit. Wij willen, met kwalitatief goed onderwijs, een belangrijke bijdrage leveren aan het opgroeien van de kinderen. Bij ons mag men zich vrij voelen, zichzelf zijn en is er voor iedereen plek om zich te ontwikkelen.