De medezeggenschapsraad (MR) is in principe samengesteld uit 6 leden. Drie leden worden gekozen door en uit het personeel, de personeelsgeleding. De andere 3 leden worden gekozen door en uit de groep ouders en verzorgers. Dit wordt de oudergeleding genoemd.

De MR communiceert met het bevoegd gezag: de directie en het bestuur. De MR kent daarbij, afhankelijk van het onderwerp van het voorgenomen besluit, een advies- dan wel instemmingsrecht ten aanzien van het voorgenomen besluit. Tevens is de MR gerechtigd ongevraagd te adviseren in schoolse zaken die de MR belangrijk vindt.

Samenstelling

Maritha Verkuijl (voorzitter)Peter Mulder (GMR)
Maik Bos (MR)Fraukje Berndsen (PMR)
Francine de Haan (MR)Janneke Essers (PMR)
Gerben Sikkens (MR)Ali ter Dorshorst (PMR)
Hester van Rooijen (MR)

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is vergelijkbaar met de MR maar functioneert ten behoeve van het personeel, de ouders en verzorgers van alle scholen van de Stichting Trivium. De GMR wordt gevormd door de MR-leden van de 14 scholen van Stichting Trivium. Elke MR vaardigt daartoe een lid af dat is gekozen uit de personeelsgeleding of de oudergeleding. De zittingsduur van de GMR-leden bedraagt 2 jaar en kan eenmaal worden verlengd met 2 jaar.