Voordat u uw kind kunt aanmelden bij De Meeuwenberg, vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Dergelijke gesprekken worden gehouden met de schoolleider, bouwcoördinator en/of de intern begeleider (ib’er). Het is natuurlijk leuk om op school te komen als de kinderen er ook zijn. We proberen het kennismakingsgesprek daarom onder schooltijd te plannen.

Tijdens het kennismakingsgesprek vertelt de schoolleider belangrijke zaken over het onderwijs op De Meeuwenberg. U krijgt een rondleiding door de school. Daarnaast is er de gelegenheid om vragen te stellen. Na het gesprek krijgt u een aanmeldformulier mee. Als u zich kunt vinden in de onderwijsvisie van onze school, kunt u het formulier invullen. Wanneer u dit terugstuurt, ontvangt u een bevestiging van de aanmelding van uw kind. Aanmelding betekent in principe plaatsing. De definitieve plaatsing vindt plaats nadat er een intakegesprek is geweest met de leerkracht en/of ib’er.

Bij specifieke zorg vindt overleg plaats tussen de directie en de IB-er. Mocht de verwachting zijn dat er sprake is van speciale onderwijsbehoeften voor uw kind dan zal er uiterlijk 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, een intakegesprek plaatsvinden met de IB-er. Dan wordt samen met de ib’er, ouders, (evt.) leerkracht en PassendWijs de onderwijsbehoeften van uw kind in kaart gebracht. De onderwijsbehoeften van uw kind moeten passen binnen het schoolondersteuningsprofiel van de school. Als wij niet de ondersteuning kunnen bieden die uw kind nodig heeft, dan coördineert de ib’er het vervolgtraject en draagt zorg voor eventuele extra ondersteuning, het aanvragen van een arrangement of plaatsing op het SBO/SO.

Wennen

Als uw kind bijna vier is, mag hij/zij maximaal 5 dagen wennen. Zo kan uw kind kennismaken met de groepsleerkracht en de rest van de kinderen in de groep. Deze wendagen worden afgesproken tijdens het intakegesprek.

Instromen

In principe starten alle kinderen op, of anders de eerstvolgende schooldag na, hun 4e verjaardag. Er zijn twee uitzonderingen. Kinderen die in de laatste 4 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, starten pas na de zomervakantie. Kinderen die in een de eerste 4 weken na de zomervakantie 4 jaar worden, starten direct na de zomervakantie in de groep. Deze kinderen krijgen de mogelijkheid van een wenmiddag aan het einde van het schooljaar.

Zij-instroom

Voor kinderen die van andere scholen komen (zij-instroom) besluit de directie in overleg met de betreffende bouwcoördinator, ib’er, ouders en eventueel PassendWijs of een kind geplaatst kan worden.

  1. Bij aanmelding van een leerling komende van een andere school is de schoolleider van de Meeuwenberg verantwoordelijk om samen met de ouders een passende onderwijsplaats te vinden*.
  2. In een kennismakingsgesprek tussen ouders en schoolleider (en eventueel ib’er) waarbij de schoolleider het informatieformulier invult, wordt besproken of het kind op onze school geplaatst kan worden. Twee factoren zijn hierbij van belang:
    a. Hebben we een passende plaats? Als de betreffende groep boven de 30 leerlingen komt, kan de directie besluiten dat het niet verantwoord is meer kinderen bij deze groep toe te laten.
    b. Kunnen wij vanuit ons schoolondersteuningsprofiel voldoen aan de eventuele extra onderwijsbehoeften van het kind? Zo niet, dan gaan we met PassendWijs, ouders en ib’er op zoek naar een geschikte onderwijsplek.