Het team

Veel belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen “voor de klas”; de leerkrachten. Aan deze professionals heeft u uw kind(eren) toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat er goed lesgegeven wordt en dat de onderwijstijd met inzet van chromebooks en lesboeken effectief wordt gebruikt. Het spreekt vanzelf dat leerkrachten hierbij nauw samenwerken. Het team besteedt veel tijd aan overleg in het belang van de kinderen.

De vragen die aan ons onderwijs gesteld worden veranderen voortdurend. Om goed op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, gaan teamleden naar studiedagen of volgen na- of bijscholingscursussen. De komende jaren blijft het team werken aan haar eigen leerkrachtvaardigheden. Eenvoudig gezegd: we geven graag goed les.
De kwaliteit van een school, dus ook onze school, hangt af van de mensen die er werken en van de manier waarop zij dat doen. Hierbij is juist de sfeer zo belangrijk. Wij werken graag in harmonie met elkaar, met ouders en met de kinderen. Leren met plezier.
Het team van de Meeuwenberg bestaat in het schooljaar 2021-2022 uit: 17 leerkrachten, een vakleerkracht gym, 3 onderwijsassistentes, 2 conciërges, een IB’er en een schoolleider. Twee leerkrachten bekleden naast hun lesgevende taak een specifieke functie als bouwcoördinator.
Het managementteam, bestaat uit de schoolleider en twee bouwcoördinatoren. Onze IB-er adviseert het managementteam en draagt mede de verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg in de meest brede zin van het woord.

Elk jaar stellen we de indeling van de groepen vast. Deze indeling is afhankelijk van de grootte van de personele formatie. Deze formatie wordt door het ministerie toegekend op basis van het aantal leerlingen op de teldatum in het nieuwe schooljaar. Op 1 oktober 2021 hebben wij 230 leerlingen op onze school. Op grond hiervan kunnen wij 10 groepen formeren (gemiddeld 23 leerlingen per groep).

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
Groep 1/2ARianneRianneBerniceBerniceBernice
Groep 1/2BHenrikeHenrikeHuguetteHuguetteHuguette
Groep 1/2CLauraLauraLauraAliejanAliejan
Groep 3PetraPetraPetraPetraHenrike
Groep 3/4ElineElineFraukjeFraukjeFraukje
Groep 4ChantalChantalSuzeChantalChantal
Groep 5AfraAfraAfraAfraAfra
Groep 6MarlousMarlousMarlousMoniqueMonique
Groep 7AliAliAliMarrielleMarrielle
Groep 8JannekeJannekeJanneke/AliceAliceAlice

Juf Rita, juf Desi en juf Saskia zijn onze onderwijsassistenten. Zij assisteren in de groepen of begeleiden kinderen buiten de groep.

Aanwezigheid managementteam
Het managementteam (het MT) van De Meeuwenberg houdt zich bezig met het onderwijsmanagement en onderwijsbeleid, personeelsmanagement en personeelsbeleid, beheer en onderhoud en financiën.
Het MT stelt in overleg met het team, het bestuur en de MR het schoolbeleid vast en ziet erop toe dat dit volgens de visie/missie van de school wordt uitgevoerd.

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
Juf ElineAanwezigAanwezigAanwezig--
Juf Monique--Om de weekAanwezigAanwezig
Juf Carla-AanwezigAanwezigAanwezig-
Meester KrijnAanwezigAanwezigAanwezigAanwezig-

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school dat te vergelijken is met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De MR maakt het mogelijk voor personeelsleden en ouders om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het schoolbestuur en het beleid binnen de school. De MR is bevoegd alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken en hierover voorstellen te doen aan het bestuur. Daarnaast heeft de MR de taak om openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen.

Zie verder onze Schoolgids voor meer info over de samenstelling van de MR, het reglement en de vergaderingen.

Oudercommissie (OC)

De Oudercommissie (OC) wil een bijdrage leveren aan een optimale relatie tussen de ouders en het team in het belang van het onderwijs.
De OC verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en vergadert gemiddeld één keer per maand.

De OC is betrokken bij de organisatie en uitvoering van tal van binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals:

  • schoolreisjes en excursies
  • startavond
  • viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen
  • sportdag
  • grabbelton voor jarige leerlingen
  • afscheid groep 8

Eén keer per schooljaar houdt de OC haar jaarvergadering waarbij iedereen welkom is.

Zie verder de Schoolgids aangaande de statuten en vrijwillige ouderbijdrage.