Schoolontwikkeling

foto-schoolverbeteringOnder de titel Schoolontwikkeling willen wij alle belangstellenden, met name onze ouders, informeren over allerhande zaken die de teamleden van De Meeuwenberg aanpakken om de school in de breedste zin van het woord verder te verbeteren. Dat we dit gaan doen, komt voort uit de ouder-enquête: ouders stellen het op prijs dat ze meer en beter geïnformeerd worden over onze schoolontwikkeling. En…… wij vertellen er graag over.

Als eerste geven we een opsomming van actiepunten in het afgelopen jaar 2016-2017.

Daarna volgt de lijst van onderwerpen die we aanpakken in 2017-2018.

We noemen alle zaken puntsgewijs. Op school liggen het uitgebreide Jaarverslag van 2016-2017 en het uitgebreide Jaarplan 2017-2018 ter inzage.

Wat hebben we in 2016-2017 gedaan:

 1. Kwaliteitszorg
 • Intern onderzoek naar gebruik leertijd, klassenmanagement en rekenen/wiskunde.
 • Jaarlijkse Schoolevaluatie eind maart op basis van alle CITO gegevens van groep 1 t/m 8.
 • Analyse ENTREE toets groep 7 en EINDTOETS groep 8.
 • Ouder tevredenheids enquête afgenomen en teruggekoppeld naar de MR en onze ouders
 1. Sociaal Emotionele Ontwikkeling
 • Evaluatie nieuwe digitale methode “KWINK” en leerlingvolgsysteem “ZIEN”.
 • Opstellen van groepsplannen om de sociaal emotionele ontwikkeling te verbeteren.
 1. Organisatie
 • Vernieuwing van onze site.
 • Gebruik FACEBOOK gekoppeld aan de site.
 • Uitbreiding gebruik van ons Leerling Administratie Systeem (Parnassys) met mailverkeer naar ouders en opslaan van gespreksnotities.
 1. Didactisch handelen
 • Komen tot een keuze voor de aanschaf van een nieuwe methode voor Engels (Groove me).
 • Invoering nieuwe Leesmethode voor groep 4 t/m 8 (Station Zuid).
 • Komen tot een keuze voor de aanschaf van een nieuwe kleutermethode (Kleuterplein).
 • Woordenschat, verfijnde aanpak in alle groepen. Volgens de principes van de Viertakt van Verhallen.
 • Oprichten van de Ouderacademie van De Meeuwenberg. Hoogwaardige ouderparticipatie.
 1. Professionalisering
 • Voortzetting (met kleine aanpassingen) van onze functioneringsgesprekken met focus op didactische en pedagogische vaardigheden.
 • Voortzetting van onze onderlinge groepsbezoeken en overige nascholingen.
 • Video interactie door teamleden zelf.
 1. Pedagogisch handelen
 • PBS (Positiv Behavior Support) het invoeren van sfeer verbeterende schoolregels.
 1. Passend onderwijs
 • Verbeteren van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
 • Invoeren van nieuw overdrachtsformulier voorschoolse opvang naar groep 1.

Wat gaan we in 2017-2018 doen:

Het team is leergierig en we vragen ons telkens af: kan het nog leuker? Kan het nog beter?

 1. Kwaliteitszorg
 • De leerkrachten gaan 3 Quik Scans invullen over Zorg en begeleiding, Beroepshouding en Identiteit.
 • Elk jaar hebben we een pittige studievergadering waarin we alle toetsresultaten van alle groepen analyseren en noteren wat de leerlingen en wij goed hebben gedaan(borgen) en wat we mogelijk nog kunnen verbeteren. Deftig gezegd: we bedenken dan nieuwe interventies tijdens onze Jaarlijkse Schoolevaluatie.
 • Naast het vorige besteden we bijzondere aandacht een de resultaten van de ENTREE toets in groep 7 en de EINDTOETS in groep 8. Het team blijft alert. We proberen de schommelingen bij de scores te verklaren.
 1. Onderwijs
 • Invoering nieuwe methode voor kleuters: “Kleuterplein”.
 • Voorbereiding aanschaf nieuwe methodes voor Taal en Spelling.
 • Opnieuw beschrijven hoe wij omgaan met zittenblijven, compacten, versnellen en verbreden.
 • Implementeren van de nieuwe leesmethode “Station Zuid”: aanpassingen nodig?
 • Woordenschat: we werken volgens het Viertaktmodel van Verhallen.
 1. Sociaal Emotionele Ontwikkeling
 • In het afgelopen jaar mochten alle kinderen met het invullen van vragenlijsten aangeven hoe prettig, gelukkig, veilig en betrokken ze zich voelen. En dat in relatie tot medeleerlingen en leerkrachten. Kinderen zijn heel open en eerlijk. Ook over zichzelf. We gebruiken hiervoor de vragenlijsten van het Leerling Volg Systeem voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling, genaamd “ZIEN”. Dit jaar mogen de leerlingen de lijsten weer invullen.  Veiligheid en warmte zijn de sleutelwoorden. Met een speciale studieavond gaan we groepsplannen voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling opstellen met daarin de gewenste acties.
 1. Organisatie
 • Vermindering van onze planlast: versoberen van de groepsplannen en starten met Blokplannen.
 • Try-out met nieuwe effectieve vergaderstructuur.
 1. Didactisch handelen
 • We geven dit jaar Engelse les met de nieuwe methode “Groove me” in de groepen 3 t/m 8.
 • De kleuters krijgen kleuter Engels vanuit de nieuwe methode Kleuterplein.
 • Dit jaar wordt De Meeuwenberg bezocht door de Inspectie waarbij we een antwoord gaan geven op de vraag “Is het systematisch volgen van vorderingen en afstemming op basis van opbrengsten van leerlingen door leraren (met deskundige begeleiding vanuit de ondersteuningsstructuur binnen onze school op orde?”
 1. Professionalisering
 • Teamleden volgen diverse cursussen op maat. Sommigen vinden hun inspiratie in een bepaald vak, zoals lezen of rekenen. Anderen bekwamen zich in een toekomstige functie zoals IB-er.
 • Elk jaar worden er voortgangsgesprekken gevoerd met de focus op leerkrachtvaardigheden.
 • Teamleden leren heel veel van elkaar. Daarom kennen we al jaren het gebruik van onderlinge groepsbezoeken met gebruik van kijkwijzer en nagesprekken. Leuk en leerzaam.
 • In de bouwvergaderingen worden actieplannen opgesteld. Leerkrachten stellen daarin hun eigen doelen voor dit lopende schooljaar.
 1. Zorg en begeleiding
 • We gaan ons bezinnen op ons School Ondersteunings Profiel. Welke zorg kan De Meeuwenberg in het bijzonder bieden en bij welke zorgvragen hebben we onze netwerk partners nodig. Waar liggen onze grenzen?
 1. Pedagogisch klimaat
 • We gaan de schoolregels doorlichten, leerling gesprekken voeren en regels bedenken die de sfeer nog beter maken aan de hand van de principes van Positiv Behavior Support.
 • Opnieuw overleggen we over het gebruik van “ZIEN”, een leerlingvolgsysteem over het welbevinden van onze leerlingen.
 • Dit jaar beslissen we of we doorgaan met KWINK, een online methode met gevarieerde opdrachten voor de sociaal emotionele ontwikkeling.
 1. Verbreding van ons onderwijs
 • Hierbij denken we aan onze Ouderacademie, een stuurgroep van ouders die ons helpen om elk kwartaal een excursie, of workshop, of beroepsvoorlichting, of hobby activiteit, of muziek les, of techniek les, etc. te verzorgen. We hebben al een paar keer een pilot gedraaid en willen daar enthousiast mee verder gaan in samenwerking met eigen ouders. Focus op cultuur, techniek en natuur.

Alles overziende zullen we dit schooljaar niet stilzitten. De kinderen ook niet.