Schoolontwikkeling

2017-2018 en 2018-2019
foto-schoolverbetering
Onder de titel Schoolontwikkeling willen wij alle belangstellenden, met name onze ouders, informeren over allerhande zaken die de teamleden van De Meeuwenberg aanpakken om de school in de breedste zin van het woord verder te verbeteren. Dat we dit gaan doen, komt voort uit de ouder-enquête: ouders stellen het op prijs dat ze meer en beter geïnformeerd worden over onze schoolontwikkeling. En…… wij vertellen er graag over.

Als eerste geven we een opsomming van actiepunten in het afgelopen jaar 2017-2018.

Daarna volgt de lijst van onderwerpen die we aanpakken in 2018-2019.

We noemen alle zaken puntsgewijs. Op school liggen het uitgebreide Jaarverslag van 2017-2018 en het uitgebreide Jaarplan 2018-2019 ter inzage.

Wat hebben we in 2017-2018 gedaan:

 1. Kwaliteitszorg
 • Intern onderzoek naar onze Leerlingenzorg en Begeleiding, Beroepshouding, Identiteit, en Jaargesprekken.
 • Jaarlijkse Schoolevaluatie eind maart op basis van alle CITO gegevens van groep 1 t/m 8.
 • Analyse ENTREE toets groep 7 en EINDTOETS groep 8.
 1. Sociaal Emotionele Ontwikkeling
 • Evaluatie nieuwe digitale methode “KWINK” en leerlingvolgsysteem “ZIEN”.
 • Jongens beter begrepen
 1. Organisatie
 • Minder planlast en administratie, meer aandacht voor de kinderen.
 • Uitvoering Werkdrukakkoord.
 • Uitbreiding gebruik van ons Leerling Administratie Systeem (Parnassys) met mailverkeer naar ouders en opslaan van gespreksnotities.
 1. Didactisch handelen
 • Komen tot een keuze voor de aanschaf van een nieuwe methode voor Taal, Spelling en Geschiedenis.
 • Invoering Engels van groep 1 t/m groep 8; groepen 1-2 krijgen Engels vanuit “Kleuterplein” en groep 3 t/m 8 met behulp van “Groove me”.
 • Invoering nieuwe methode voor groepen 1 en 2: “Kleuterplein”.
 • Methodiek van Woordenschat lessen verbeteren met de principes van de Viertakt van Verhallen.
 • Procedures opnieuw vaststellen voor doubleren, compacten, versnellen en verbreden.
 1. Professionalisering
 • Voortzetting (met kleine aanpassingen) van onze functioneringsgesprekken met focus op didactische en pedagogische vaardigheden.
 • Voortzetting van onze onderlinge groepsbezoeken en overige nascholingen.
 • Opleiden in inzetten van Rekencoördinatoren.
 1. Protocol Lesuitval
 • Opstellen van protocol om lesuitval bij gebrek aan invalkrachten zoveel mogelijk te voorkomen.
 1. AVG(Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Protocollen opstellen conform de nieuwe Privacywet.
 1. ICT
 • Aanschaf 3 luxe touch-screens voor de 3 kleutergroepen.
 • Opstellen van ICT beleidsplan met instellen van ICT werkgroep en meerjaren investeringsplan
 1. Passend onderwijs
 • Herschrijven van het SOP (School Ondersteunings Profiel).

Wat gaan we in 2018-2019 doen:

Het team is leergierig en we vragen ons telkens af: kan het nog leuker? Kan het nog beter?

 1. Kwaliteitszorg
 • De leerkrachten gaan 3 Quik Scans invullen over de Schoolleiding(J) en de invloed van het team op de Schoolontwikkeling.
 • Elk jaar hebben we een pittige studievergadering waarin we alle toetsresultaten van alle groepen analyseren en noteren wat de leerlingen en wij goed hebben gedaan(borgen) en wat we mogelijk nog kunnen verbeteren. Deftig gezegd: we bedenken dan nieuwe interventies tijdens onze Jaarlijkse Schoolevaluatie.
 • Naast het vorige besteden we bijzondere aandacht een de resultaten van de ENTREE toets in groep 7 en de EINDTOETS in groep 8. Het team blijft alert. We proberen de schommelingen bij de scores te verklaren.
 • We gaan de nieuwe Schoolgids voor 2019-2023 en het nieuwe Schoolplan 2019-2023 opstellen.
 1. Onderwijs
 • Invoering nieuwe methode “Staal” voor Taal en Spelling.
 • Invoering nieuwe geschiedenis methode “Blink” met veel digitale input.
 • Leerlijn ICT, mediawijsheid, sterke WIFI en gebruik laptops.
 • Bezinning en afstemming om onze Identiteit praktisch vorm te geven.
 1. Sociaal Emotionele Ontwikkeling
 • De huidige veiligheid op De Meeuwenberg borgen. Verfijnen van het anti-pestprotocol en opleiden van anti-pestcoördinator.
 1. Organisatie
 • Herzien van taakuren en taakverdeling.
 • Inzet middelen uit het Werkdrukakkoord.
 • Benoemen van extra onderwijs ondersteuner.
 • Opleiden van coördinatoren: sport, natuur en milieu, rekenen en het jonge kind.
 • Verdere inbedding van de AVG(nieuwe privacy regels).
 1. Didactisch handelen
 • Bewegend (actief) leren.
 • Leerstofaanbod wordt verbreed met hulp van ouders van onze Ouderacademie die hun specialisme inzetten.
 1. Professionalisering
 • Teamleden volgen diverse cursussen op maat: gym onderwijs, rekenen, interne begeleiding, enz.
 • In de bouwvergaderingen worden persoonlijke actieplannen opgesteld. Leerkrachten stellen daarin hun eigen doelen voor dit lopende schooljaar.
 • Teamscholing voor MVG (Moeilijk Verstaanbaar Gedrag).
 1. Zorg en begeleiding
 • We gaan ons bezinnen op ons School Ondersteunings Profiel. Welke zorg kan De Meeuwenberg in het bijzonder bieden en bij welke zorgvragen hebben we onze netwerk partners nodig. Waar liggen onze grenzen?
 1. Verbouwing
 • Vanwege aanhoudende groei zijn we reeds in overleg met de gemeente Overbetuwe om te zien op welke wijze we onze school kunnen uitbreiden met 2 lokalen.
 1. Verbreding van ons onderwijs
 • Hierbij denken we aan onze Ouderacademie, een stuurgroep van ouders die ons helpen om elk kwartaal een excursie, of workshop, of beroepsvoorlichting, of hobby activiteit, of muziek les, of techniek les, etc. te verzorgen. We hebben al een paar keer een pilot gedraaid en willen daar enthousiast mee verder gaan in samenwerking met eigen ouders. Focus op cultuur, techniek en natuur. Zie ook bij punt 5.

Alles overziende zullen we dit schooljaar niet stilzitten. De kinderen ook niet.