Praktische informatie

Jaarlijkse update van de Schoolgids

Contactgegevens:
CBS De Meeuwenberg
Rijnstraat 2,
6665 CL Driel
026 4742915
info@meeuwenberg.net
www.meeuwenberg.net

Schooltijden

Groep 1 t/m 4ochtenden8.30 – 12.00 uur
middagen13.15 – 15.00 uurvrijdagmiddag vrij.
woensdag8.30 – 12.15 uur
Groep 5 t/m 8ochtenden8.30 – 12.00 uur
middagen13.00 – 15.00 uur
woensdag8.30 – 12.15 uur
Vijf minuten voor aanvang van de lessen luidt de bel en gaan de leerlingen naar hun lokalen, zodat de lessen daadwerkelijk om half negen kunnen beginnen. De leerlingen van groep 1-2 mogen ’s morgens en ’s middags tien minuten voor de aanvang van de lessen naar binnen. De kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie ’s morgens ook 10 minuten eerder naar binnen. Vanaf de herfstvakantie blijven de leerlingen van groep 3, net zoals groep 4 t/m 8, buiten spelen totdat de bel gaat.

Pleinwacht

’s Morgens begint de pleinwacht om 8.20 uur en ’s middags om 12.50 uur. Dit zijn ook de tijden waarop de kleuters naar binnen mogen, omdat er dan toezicht in de kleuterlokalen is. Bij slecht weer mogen de kinderen om 8.20 uur en 12.50 uur naar binnen. Stuur de kinderen daarom (bij slecht weer) niet te vroeg naar school.

Gymrooster

GroepDagTijd
1-2A en 1-2BWoensdag8.30 - 9.15
1-2A en 1-2BWoensdag09.15 - 10.00
3Woensdag10.00 - 10.45 *
4Woensdag
Donderdag
11.30 - 12.15
10.00 - 10.45
5-6Woensdag
Donderdag
10.45 - 11.30
09.15 - 10.00
6-7Maandag
Donderdag
14.15 - 15.00
08.30 - 09.15
7-8Maandag
Donderdag
13.00 - 13.45
10.45 - 11.30
* Groep 3 heeft 1 gymles in de zaal. Omdat groep 3 ook schoolzwemmen heeft op vrijdag komen de kinderen toch aan hun twee lesuren bewegingsonderwijs per week.

Schoolzwemmen

Het schoolzwemmen geldt voor de groepen 2 en 3.
Zwemlocatie:  De Leygraaf in Zetten.
Vrijdag:
Groep 2 vertrekt van school om 9.30 uur; terug op school 11.15 uur.
Groep 3 vertrekt van school om 10.15 uur; terug op school 12.00 uur.

Vakantierooster Regio Zuid en studiedagen van De Meeuwenberg

Let op! Ons rooster wijkt nogal eens af van de landelijke richtlijnen. Dat komt door het effect van bijv. Carnaval en de Nijmeegse Vierdaagse.

Voor 2017-2018 zijn de volgende vakanties en studiedagen gepland:

Herfstvakantie 2017
Kerstvakantie 2017-2018
Voorjaarsvakantie 2018
Tweede Paasdag 2018
Koningsdag + Meivakantie + Hemelvaart 2018
Tweede Pinksterdag 2018
Zomervakantie 2018

StudiedagenExtra vrije dagen groep 1 t/m 4

16 okt t/m 20 okt
25 dec t/m 5 jan
12 feb t/m 16 feb
2 apr
27 apr t/m 11 mei
21 mei
9 juli t/m 17 aug

Donderdag 22 februari 2018
Maandag 18 juni 2018
(dan zijn alle groepen vrij)

Vrijdag 24 nov., 23 mrt., 22 juni.

Belangrijke feiten 2017-2018

Als aanvulling op onze Jaarkalender, Schoolgids en Schoolplan

Extra verlof

“Vrij vragen” is aan strikte regels gebonden. Slechts in bijzondere gevallen is het mogelijk één of meer extra vrije dagen voor uw kind(eren) te krijgen. In de Schoolgids wordt dat uitvoeriger beschreven. Op school is een folder verkrijgbaar van de gemeente Overbetuwe met uitgebreide uitleg van de regelgeving. Extra verlof moet altijd schriftelijk bij de directeur aangevraagd worden. Hiervoor is op school een formulier verkrijgbaar. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de regionale leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar heeft in het afgelopen jaar op De Meeuwenberg twee speciale verlofaanvragen en 1 situatie van veelvuldig verzuim beoordeeld. Bij veelvuldig verzuim hoort ook structureel te laat komen.

Brengen en ophalen van kinderen

Omwille van de veiligheid a.u.b. niet met fietsen of in groepjes op de hoek van de Aussemstraat en Rijnstraat blijven staan. De brigadiers moeten vrij zicht houden op het verkeer dat uit de Aussemstraat komt. Bovendien gaan kinderen dan van het trottoir af en lopen een stukje over straat. Dit is gevaarlijk, temeer omdat er op dat moment ook meer auto’s vanaf De Kameleon komen. Dit geldt met name voor de kinderen die van de gym teruglopen. Juist op dat moment is het druk!! Graag wegbrengen en ophalen op het parkeerterrein bij de kerk. Wij brengen de kinderen daar naar toe!

Een enkele ouder of kind fietst wel eens vanaf het kruispunt met de Kerkstraat over het trottoir richting de ingang van school. A.u.b. met de fiets op straat blijven tot aan de zebra! De politie houdt regelmatig toezicht op het parkeren bij school. Let goed op de gele strepen en gebruik eventueel de “kiss and ride” plaats tegenover de school bij de onderbroken gele streep.

Wilt u deze berichten ook doorgeven aan opa’s en oma’s of kennissen die voor u uw kinderen ophalen? Laten we allemaal als volwassenen het goede voorbeeld geven. Via de nieuwsbrieven houden we regelmatig een wake up call.

Nieuwsbrieven digitaal en/of op papier

Vooraf kunt u op de Jaarkalender zien wanneer de nieuwsbrieven op de site geplaatst of via de mail verzonden worden. Zie www.meeuwenberg.net  In totaal zullen er ca. 22 nieuwsbrieven verschijnen.

Speciale brieven, zoals de uitnodigingen voor de 10-minutengesprekken met antwoordstrookjes, kamp- en schoolreisbrieven, verzoeken om ouderhulp, etc. krijgen de oudste kinderen op papier mee.

Overblijfregeling

Het is op onze school, indien nodig, mogelijk om tussen de middag over te blijven. Het overblijven wordt verzorgd door vaste overblijfouders. De kosten voor het overblijven zijn € 1,– per keer, een strippenkaart voor 10 keer kost € 10,–.
(N.B. zo’n kaart blijft op school tot hij vol is en wordt dan meegegeven naar huis, zodat u weet dat u weer een nieuwe kaart kunt kopen).

Het geld wordt betaald aan de overblijfouders. Naast de gezonde smikkel + drinken voor de ochtendpauze nemen de overblijfkinderen extra drinken en eten mee voor tussen de middag. Na de zomervakantie komt er een uitgebreide brief over onze overblijfregeling.

Kijkzwemmen

De ouders van de leerlingen in de zwemgroepen 2 en 3 mogen enkele keren per jaar in de Leygraaf bij het schoolzwemmen gaan kijken. In de nieuwsbrief wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

Vrijwillige ouderbijdrage

In onze Schoolgids staat op blz. 59 en 60 het schoolbeleid over de vrijwillige ouderbijdrage. Voor 2017 en 2018  is het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage € 20,– per kind per kalenderjaar. Voor instromende kinderen vanaf 1 juli wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 10,–. Dit geldt eveneens voor de leerlingen van groep 8 die halverwege het kalenderjaar de school verlaten.

Jeugdarts en verpleegkundige

Voor 2017-2018 is Monique Gosselink de jeugdarts , Vanessa Peters de schoolverpleegkundige en Marijke van Moerkerk de doktersassistente. Zij komen verspreid over het schooljaar op de Drielse basisscholen voor het spreekuur, wisselend op De Meeuwenberg, De Kameleon en De Vallei. Ouders worden, indien van toepassing, tijdig rechtstreeks door de GGD uitgenodigd. Mocht er zich een personele wisseling voordoen bij de jeugdarts of verpleegkundige, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Een afspraak met de verpleegkundige of jeugdarts kan gemaakt worden via tel.nr.: 088-3556000 of via onze IB-er juf Marieke, 026 4742915.

In onze Schoolgids vindt u hierover uitgebreide informatie.

Schoolreizen en schoolkampen

Elk jaar worden er voor de groepen 1 t/m 5 schoolreisjes georganiseerd. Daarnaast zijn er schoolkampen voor de groepen 6-7 en 8. De kosten voor de schoolreizen en schoolkampen worden in januari/februari van elk jaar al bekend gemaakt via de nieuwsbrief. De schoolreizen en schoolkampen vinden plaats in mei, juni en juli. Als indicatie: schoolreizen groep 1 t/m 5 kosten ca € 22,00. Kamp groep 6-7 kost ca. € 45,00 en kamp groep 8 ca € 65,00.

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt voor de drie basisscholen in Driel, dus ook voor De Meeuwenberg, door kinderopvang SKAR op een externe locatie verzorgd. Voor meer vragen of inschrijving kunt u zich rechtstreeks wenden tot SKAR. Zij zijn bereikbaar via tel.nr.: 0900-235 7 527 (lokaal tarief). Meer informatie vindt u op www.kinderopvangskar.nl

Gevonden voorwerpen

In het Meeuwennest staat de krat met gevonden kleding, paraplu’s, broodtrommels, etc. Voor het gevonden kleingoed, zoals sleuteltjes en sieraden, staat er een blauwe beker op de kast in de directiekamer.

Ziekmeldingen. 026 4742915

We stellen het zeer op prijs als u ons ’s ochtends vóór half negen even een berichtje geeft wanneer uw kind ziek is. Dokters- en tandartsbezoek a.u.b. melden middels een telefoontje of een briefje. Dit geldt ook voor de mededeling dat uw kind bijv. door een blessure niet mee mag doen met de gymles. Telefonische meldingen bij voorkeur niet onder lestijd.

Gebruik “mobieltjes” op school verboden

Wij raden u aan de kinderen geen mobiele telefoons mee te geven naar school. Vanaf het moment dat de leerlingen het plein op komen, moeten de mobieltjes uitgeschakeld zijn. Gebruik op school (of  bij gym, kamp, excursies, etc.) is verboden. Wanneer kinderen hun mobieltje toch gebruiken op school, worden ze ingenomen. Overigens is de school vanwege deze maatregel nooit aansprakelijk bij beschadiging, verlies of diefstal.

Als u een noodoproep naar uw kind(eren) wilt doen kan dat via de schooltelefoon: 026 4742915. De directie en het team zijn bereid om de gewichtige boodschap meteen aan uw kind door te geven.  We hebben daarvoor zelfs een extra lijn aangelegd.

Ingeval de kinderen een dringende boodschap voor u hebben, mogen zij altijd gratis de schooltelefoon gebruiken.

Zorg voor de ander: adoptiegeld

In het verleden maakten de leerlingen van groep 7 beurtelings op maandagmorgen een rondje langs alle klassen met de collectebus. Blijkbaar leeft dit niet bij u en de kinderen want de opbrengst over de hele school was minimaal van € 0,00 tot € 2,50 per keer. We stoppen met de wekelijkse “collecte” op maandag.

We zoeken naar een andere manier om geld in te zamelen voor ons adoptie potje, bijv. door een sponsoractie, een éénmalige collecte of inzameling van speelgoed. Op dit moment ondersteunen we het onderwijs van Anne Roos, Miriam, en Lisa, drie geadopteerde kinderen in Haïti. De drie meisjes hebben in  2011 en 2014 enkele maanden op De Meeuwenberg gezeten. De adoptieouders komen uit Heteren en Driel en zijn goede bekenden van school. Ze verrichten vrijwilligerswerk in Haïti. We onderhouden een goed contact met ouders en verdere familie. Een groot deel van het onderwijs aan de drie kinderen in Haïti wordt via De Meeuwenberg en het HPC in Zetten geregeld. Als u een grote gift ineens wilt doen kan dat via de directeur. Het geld wordt gestort op de schoolrekening en geoormerkt voor Anne Roos, Miriam en Lisa van Hulshuizen.

Gymkleding verplicht

Onze leerlingen gymmen in zaalsportkleding wat past bij de leeftijd. Geen maillot. In de hogere groepen spelen we ook hockey en zaalvoetbal. Daarom graag zaalsportschoenen en in dit geval geen balletschoentjes. A.u.b. geen zwarte zolen: die veroorzaken zwarte strepen op de (dure!) gymvloer. Lange haren graag vast met een strikje of elastiekje, enz. Sieraden mogen niet tijdens de gymles gedragen worden. Met al deze “voorschriften” willen wij kinderleed voorkomen.

Donderdag fruitdag

Om nu alle “gezonde” koeken, liga’s, evergreens, etc. te gaan verbieden en uitsluitend fruit toe te staan in alle ochtendpauzes gaat ons en velen van u te ver. We laten u daar vrij in. Behalve donderdag: die dag geldt op De Meeuwenberg als “fruitdag”. Het is altijd even wennen, maar graag op donderdag een stuk fruit of knabbelgroente  mee voor de gezonde ochtendpauze-smikkel.

Bijzonder verzoek i.v.m. ernstige allergie

Voor de ouders van groep 5-6, waar Lisa Vis in zit, hebben we een specifiek verzoek om mee te werken aan aangepaste smikkels voor de ochtendpauze vanwege de ernstige allergie van Lisa. De ouders van groep 5-6 krijgen hierover extra informatie middels een speciale brief.

Schoolgids en Schoolplan op onze site

Op onze site www.meeuwenberg.net vindt u deze Praktische Info ook. Belangrijker nog is de Schoolgids. Daarin staan alle wetenswaardigheden uitgebreid vermeld. En voor de liefhebbers die graag willen weten hoe de school zich van 2015-2019 ontwikkelt: zie het Schoolplan op onze site.

CITO resultaten

Bent u nu benieuwd hoe het met onze opbrengsten zit? Al zeven jaar plaatsen wij de opbrengsten op onze site: tussentijdse CITO-scores van alle groepen, ENTREE toets groep 7 en EINDTOETS groep 8. U ziet onze scores vergeleken met landelijke gemiddeldes. We plaatsen deze opbrengsten als aanvulling op onze Schoolgids elk jaar in september op onze site.

Wat laten wij u hier zien?

  • A. CITO Eindtoets Groep 8
  • B. CITO Entree toets groep 7
  • C. CITO toetsen groep 1 t/m 7 einde schooljaar 2016-2017
  • D. Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs

Al met al heel veel gegevens. We laten ze graag zien. Omdat het zo goed gaat. En dat is net als lekker eten: je krijgt er nooit genoeg van! En waar het niet goed gaat, zetten we met plezier onze tanden erin.

A. CITO Eindtoets groep 8

De resultaten van De Meeuwenberg liggen gewoonlijk op het landelijk gemiddelde of hoger.
Door de jaren heen scoren de leerlingen van groep 8 gemiddeld op MAVO/HAVO niveau. Gelet op de huidige scores in de jongere groepen zal deze trend zich voortzetten.

Schooljaar: Landelijk: De Meeuwenberg: Indicatie brugklastype*:
2011 535,1 538,3 HAVO
2012 535,1 536,8 MAVO/HAVO
2013 534,7 538,2 HAVO
2014 534,4 537,8 HAVO
2015 534,9 536,4 MAVO/HAVO
2016 534,5 535,5 MAVO/HAVO
2017 535,1 534,4 MAVO/HAVO

*Welk brugklastype past bij welke CITO eindtoetsscore?

501-520 Basisberoepsgerichte leerweg
519-525 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
523-528 Kaderberoepsgerichte leerweg
529-533 Gemengde / theoretische leerweg(MAVO)
533-536 Gemengde / theoretische leerweg(MAVO) en HAVO
537-540 HAVO
540-544 HAVO/VWO
545-550 VWO

B. CITO Entree-toets groep 7

Sinds 2010 laat De Meeuwenberg de kinderen van groep 7 meedoen met de ENTREE-toets. Ook hier scoort onze school in de regel hoger dan het landelijk gemiddelde..

Schooljaar: Groep 7 landelijk: Groep 7 De Meeuwenberg:
2010 288,7 292,1
2011 291,6 302,7
2012 291,5 297,6
2013 292,3 305,0
2014 292,3 314,4
2015 292,1 291,1
2016 115,1 114,7
2017 121,1 125,6

C. CITO toetsen groep 1 t/m 7 einde schooljaar 2016-2017

Vanaf de kleutergroep krijgen de kinderen al te maken met tussentijdse CITO-toetsen. We noemen dat het CITO LOVS(= Leerling- en Onderwijs Volg Systeem).
Ambitie van De Meeuwenberg blijft dat de LOVS toetsen overwegend gemiddeld of hoger gescoord worden dan de landelijke norm. Dat lukt niet altijd. Maar, we gaan ervoor en uiteraard op een leuke manier.

Groep: Toets: Norm: De Meeuwenberg:
1 Rekenen voor kleuters 70 70,4
Taal voor kleuters 57 54,9
2 Rekenen voor kleuters 87 86,4
Taal voor kleuters 68 67,6
3 DMT (leestempo) 33 32,8
Rekenen 138 148,6
Spelling 201 221,2
Woordenschat 52 60,6
Begrijpend lezen 117 113,2
4 DMT 56 52
Rekenen 181 183,5
Spelling 263 252,4
Woordenschat 59 63,3
Begrijpend lezen 139 140,8
5 DMT 71 79,9
Rekenen 214 224,8
Spelling 311 324,8
Woordenschat 68 72,7
6 DMT 86 85,8
Rekenen 241 238,6
Spelling 137 136,5
Woordenschat 80 76,3
7 DMT 93 95,9
Rekenen 102 106,8
Spelling 141 139,8
Woordenschat 91 88,7

D. Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Wat betreft onze uitstroom gegevens van groep 8 naar het voortgezet onderwijs: die melden we jaarlijks aan alle ouders in onze nieuwsbrief van juli. Onze nieuwsbrieven staan minimaal een jaar op onze site.

De Meeuwenberg biedt al jaren een goede voorbereiding op alle mogelijke vormen van voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

Hieronder de doorstroom naar het voortgezet onderwijs van groep 8 in juli 2017:

Aantal leerlingen School Niveau
3 Westeraam Basis
2 Westeraam Kader
1 Montessori College HAVO
1 HPC Kader
1 HPC HAVO/VWO
2 HPC HAVO
3 Dorenweerd VWO
1 Dorenweerd MAVO
1 Jan Ligthart MAVO
1 OBC Elst HAVO
4 OBC Elst MAVO
1 Lyceum Elst MAVO

Mocht u nog waardevolle en praktische aanvullingen missen in deze info, dan horen we dat graag van u.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Nelis van Binsbergen(dir.)