Praktische informatie 2019-2020

Jaarlijkse update van de Schoolgids

Contactgegevens:
CBS De Meeuwenberg
Rijnstraat 2,
6665 CL Driel
026 4742915
directie@meeuwenberg.net
www.meeuwenberg.net

Schooltijden 2020-2021

Groep 1 t/m 4ochtenden8.30 – 12.00 uur
middagen13.15 – 15.00 uurvrijdagmiddag vrij.
woensdag8.30 – 12.15 uur
Groep 5 t/m 8ochtenden8.30 – 12.00 uur
middagen13.00 – 15.00 uur
woensdag8.30 – 12.15 uur

Vijf minuten voor aanvang van de lessen luidt de bel en gaan de leerlingen naar hun lokalen, zodat de lessen daadwerkelijk om half negen kunnen beginnen. De leerlingen van groep 1-2 mogen ’s morgens en ’s middags tien minuten voor de aanvang van de lessen naar binnen. De kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie ’s morgens ook 10 minuten eerder naar binnen. Vanaf de herfstvakantie blijven de leerlingen van groep 3, net zoals De leerlingen van de groepen 4 t/m 8, buiten spelen totdat de bel gaat.

In verband met de coronamaatregelen gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. Ouders nemen afscheid bij de deur of op het plein.

Pleinwacht

’s Morgens begint de pleinwacht om 8.20 uur en ’s middags om 12.50 uur. Dit zijn ook de tijden waarop de kleuters naar binnen mogen, omdat er dan toezicht in de kleuterlokalen is. Bij slecht weer mogen de kinderen om 8.20 uur en 12.50 uur naar binnen. Stuur de kinderen daarom (bij slecht weer) niet te vroeg naar school.

Schoolzwemmen

Het schoolzwemmen geldt voor de groepen 2 en 3.
Zwemlocatie: Drie-Essen in Zetten.
Vrijdag:
– Groep 2 vertrekt van school om 9.30 uur; terug op school om 11.15 uur.
– Groep 3 vertrekt van school om 10.15 uur; terug op school om 12.00 uur.

Gymrooster 2020-2021

Juf Geke is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij geeft op maandag les aan de groepen 3 t/m 8. De gymlessen op de andere dagen worden door de leerkrachten zelf verzorgd. De gymlessen worden verzorgd in de sporthal van “De Oldenburg”. De gymlessen zijn als volgt ingedeeld:

GroepDagTijd
1-2 BWoensdag10.00 – 10.45
1-2 CWoensdag08.30 - 09.15
1-2 AWoensdag09.15 – 10.00
3*Maandag13.45 – 14.30
4Maandag
Donderdag
10.00 – 10.45
09.15 – 10.00
5Maandag
Donderdag
13.00 – 13.45
10.00 – 10.45
6Maandag
Woensdag
08.30 – 09.15
11.30 – 12.15
7Maandag
Donderdag
09.15 – 10.00
08.30 – 09.15
8Maandag
Donderdag
10.45 – 11.30
10.45 – 11.30

* Groep 3 heeft 1 gymles in de zaal. Omdat groep 3 ook schoolzwemmen heeft op vrijdag komen de kinderen toch aan hun twee lesuren bewegingsonderwijs per week.

Vakantierooster en studiedagen 2020-2021

Let op! Ons rooster wijkt nogal eens af van de landelijke richtlijnen. Dat komt door het effect van bijv. Carnaval en de Nijmeegse Vierdaagse.

Voor 2020-2021zijn de volgende vakanties en studiedagen gepland:

Zomervakantie 2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2021
13-07-2020 t/m 21-08-2020
19-10-2020 t/m 23-10-2020
21-12-2020 t/m 01-01-2021
15-02-2021 t/m 19-02-2021
05-04-2021
27-04-2021
03-05-2021 t/m 14-05-2021
24-05-2021
19-07-2021 t/m 27-08-2021
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
24-09-2020
09-11-2020
03-02-2021
25-05-2021
30-06-2021

Belangrijke feiten 2019-2020

Als aanvulling op onze Jaarkalender, Schoolgids en Schoolplan

Extra verlof

“Vrij vragen” is aan strikte regels gebonden. Slechts in bijzondere gevallen is het mogelijk één of meer extra vrije dagen voor uw kind(eren) te krijgen. In de Schoolgids wordt dat uitvoeriger beschreven. Extra verlof moet altijd schriftelijk bij de directeur aangevraagd worden. Hiervoor is op school een formulier verkrijgbaar. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de regionale leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar heeft in het afgelopen jaar op De Meeuwenberg twee speciale verlofaanvragen en 1 situatie van veelvuldig verzuim beoordeeld. Bij veelvuldig verzuim hoort ook structureel te laat komen.

Nieuw privacy beleid AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het begin van dit schooljaar ontvangt u een formulier waarop u de privacyvoorkeuren voor uw kind kunt aangeven. In dit geval gaat het dan om uw toestemming (wel/niet) voor het gebruik van foto’s of filmpjes waarop te zien is wat wij op school allemaal doen. Wij kunnen deze foto’s en filmpjes bijvoorbeeld gebruiken in de klasbordapp, de website, facebook en andere pr-gerelateerde media.

Brengen en ophalen van kinderen

Omwille van de veiligheid a.u.b. niet met fietsen of in groepjes op de hoek van de Aussemstraat en Rijnstraat blijven staan. De brigadiers moeten vrij zicht houden op het verkeer dat uit de Aussemstraat komt. Bovendien gaan kinderen dan van het trottoir af en lopen een stukje over straat. Dit is gevaarlijk, temeer omdat er op dat moment ook meer auto’s vanaf De Kameleon komen. Dit geldt met name voor de kinderen die van de gym teruglopen. Juist op dat moment is het druk!! Graag wegbrengen en ophalen op het parkeerterrein bij de kerk. Wij brengen de kinderen daar naar toe!

Een enkele ouder of kind fietst wel eens vanaf het kruispunt met de Kerkstraat over het trottoir richting de ingang van school. A.u.b. met de fiets op straat blijven tot aan de zebra! De politie houdt regelmatig toezicht op het parkeren bij school. Let goed op de gele strepen en gebruik eventueel de “kiss and ride” plaats tegenover de school bij de onderbroken gele streep.

Wilt u deze berichten ook doorgeven aan opa’s en oma’s of kennissen die voor u uw kinderen ophalen? Laten we allemaal als volwassenen het goede voorbeeld geven. Via de nieuwsbrieven houden we regelmatig een wake up call.

Nieuwsbrieven digitaal en/of op papier

Op de Jaarkalender kunt u zien wanneer de nieuwsbrieven op de site geplaatst of via de mail verzonden worden. De nieuwsbrief komt één keer per drie weken uit. Groep gerelateerde informatie wordt verspreid via de mail. Bij dringende zaken ontvangt u per mail buiten de nieuwsbrief om een memo van de directie en/of de desbetreffende leerkrachten.

Overblijfregeling

Het is op onze school, indien nodig, mogelijk om tussen de middag over te blijven. Het overblijven wordt verzorgd door vaste overblijfouders. De kosten voor het overblijven zijn in het schooljaar 2019-2020 € 1,– per keer, een strippenkaart voor 10 keer kost € 10,–.
(N.B. zo’n kaart blijft op school tot hij vol is en wordt dan meegegeven naar huis, zodat u weet dat u weer een nieuwe kaart kunt kopen).

Het geld wordt betaald aan de overblijfouders. Naast de gezonde smikkel + drinken voor de ochtendpauze nemen de overblijfkinderen extra drinken en eten mee voor tussen de middag. Bij de eerste nieuwsbrief is er een uitgebreide brief over onze overblijfregeling toegevoegd.

Kijkzwemmen

De ouders van de leerlingen in de zwemgroepen 2 en 3 mogen enkele keren per jaar bij het schoolzwemmen gaan kijken. In de nieuwsbrief en/of per mail wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

Vrijwillige ouderbijdrage

In onze Schoolgids staat op blz. 59 en 60 het schoolbeleid over de vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage € 20,00 per kind per kalenderjaar (2019). Voor instromende kinderen vanaf 1 juli wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 10,00. Dit geldt eveneens voor de leerlingen van groep 8 die halverwege het kalenderjaar de school verlaten.

Jeugdarts en verpleegkundige

Voor 2019-2020 is Roel Straathof de jeugdarts, Laurence Andeweg de schoolverpleegkundige en Mindel Koenders de doktersassistente. Zij komen verspreid over het schooljaar op de Drielse basisscholen voor het spreekuur, wisselend op De Meeuwenberg, De Kameleon en De Vallei. Ouders worden, indien van toepassing, tijdig rechtstreeks door de GGD uitgenodigd.
Een afspraak met de verpleegkundige of jeugdarts kan gemaakt worden via tel.nr.: 088 3556000 of via onze IB-er juf Carla, 026 4742915.
In onze Schoolgids vindt u hierover uitgebreide informatie.

Schoolreizen en schoolkampen

Elk jaar worden er voor de groepen 1 t/m 5 schoolreisjes georganiseerd. Daarnaast zijn er schoolkampen voor de groepen 6-7 en 8. De kosten voor de schoolreizen en schoolkampen worden in januari/februari van elk jaar al bekend gemaakt via de nieuwsbrief. De schoolreizen en schoolkampen vinden plaats in mei, juni en juli. Ter indicatie: schoolreizen groep 1 t/m 5 kosten ca. € 22,50. Kamp groep 6-7 kost ca. € 45,00 en kamp groep 8 ca. € 65,00.

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt voor de drie basisscholen in Driel, dus ook voor De Meeuwenberg, door kinderopvang SKAR op een externe locatie verzorgd. Voor meer vragen of inschrijving kunt u zich rechtstreeks wenden tot SKAR. Zij zijn bereikbaar via tel.nr.: 0900 2357527 (lokaal tarief). Meer informatie vindt u op www.kinderopvangskar.nl

Gevonden voorwerpen

In het Meeuwennest staat de krat met gevonden kleding, paraplu’s, broodtrommels, etc. Voor het gevonden kleingoed, zoals sleuteltjes en sieraden, staat er een blauw bakje op de kast in de directiekamer.

Ziekmeldingen. 026 4742915

We stellen het zeer op prijs indien u ons ’s ochtends vóór half negen even een berichtje geeft als uw kind ziek is. Dokters- en tandartsbezoek a.u.b. melden middels een telefoontje of een briefje. Dit geldt ook voor de mededeling dat uw kind bijv. door een blessure niet mee mag doen met de gymles/zwemles. Telefonische meldingen bij voorkeur niet onder lestijd.

Gebruik “mobieltjes” op school verboden

Wij raden u aan de kinderen geen mobiele telefoons mee te geven naar school. Vanaf het moment dat de leerlingen het plein op komen, moeten de mobieltjes uitgeschakeld zijn. Gebruik op school (of bij gym, kamp, excursies, etc.) is verboden. Wanneer kinderen hun mobieltje toch gebruiken op school, worden ze ingenomen. Overigens is de school vanwege deze maatregel nooit aansprakelijk bij beschadiging, verlies of diefstal.

Als u een noodoproep naar uw kind(eren) wilt doen kan dat via de schooltelefoon: 026 4742915. De directie en het team zijn bereid om de gewichtige boodschap meteen aan uw kind door te geven. We hebben daarvoor zelfs een extra lijn aangelegd.

Ingeval de kinderen een dringende boodschap voor u hebben, mogen zij altijd gratis de schooltelefoon gebruiken.

Gymkleding verplicht

Onze leerlingen gymmen in zaalsportkleding wat past bij de leeftijd. Geen maillot. In de hogere groepen spelen we ook hockey en zaalvoetbal. Daarom graag zaalsportschoenen en in dit geval geen balletschoentjes. A.u.b. geen zwarte zolen: die veroorzaken zwarte strepen op de (dure!) gymvloer. Lange haren graag vast met een strikje of elastiekje, enz. Sieraden mogen niet tijdens de gymles gedragen worden. Met al deze “voorschriften” willen wij kinderleed voorkomen.

Donderdag fruitdag

Om nu alle “gezonde” koeken, liga’s, evergreens, etc. te gaan verbieden en uitsluitend fruit toe te staan in alle ochtendpauzes gaat ons en velen van u te ver. We laten u daar vrij in. Behalve donderdag: die dag geldt op De Meeuwenberg als “fruitdag”. Het is altijd even wennen, maar graag op donderdag een stuk fruit of knabbelgroente mee voor de gezonde ochtendpauze-smikkel.

Bijzonder verzoek i.v.m. ernstige allergie

Voor de ouders van groep 7, waar Lisa Vis in zit, hebben we een specifiek verzoek om mee te werken aan aangepaste smikkels voor de ochtendpauze vanwege de ernstige allergie van Lisa.

Schoolgids en Schoolplan op onze site

Op onze site www.meeuwenberg.net vindt u deze Praktische Info ook. Belangrijker nog is de Schoolgids. Daarin staan alle wetenswaardigheden uitgebreid vermeld. En voor de liefhebbers die graag willen weten hoe de school zich van 2015-2019 ontwikkelt: zie het Schoolplan op onze site.

Dit schooljaar wordt het schoolplan 2019-2024 in de steigers gezet. Dat wordt een boeiende en uitdagende klus. Uiteraard houden we u graag op de hoogte van deze ontwikkeling middels onze nieuwsbrief.

CITO resultaten

Bent u nu benieuwd hoe het met onze opbrengsten zit? Al vijf jaar plaatsen wij de opbrengsten op onze site: tussentijdse CITO-scores van alle groepen, ENTREE toets groep 7 en EINDTOETS groep 8. U ziet onze scores vergeleken met landelijke gemiddeldes. We plaatsen deze opbrengsten als aanvulling op onze Schoolgids elk jaar in september op onze site.

Overzicht groepen en leerkrachten

In onderstaand tabel kunt u zien wanneer onze leerkrachten werken en voor welke groepen zij staan. Voor praktische zaken kunt de leerkrachten bereiken op ‘voornaamleerkracht@meeuwenberg.net’ of telefonisch, bij voorkeur na 15.15 uur. Inhoudelijke zaken bespreken wij het liefst ‘live’ met u. De deur staat voor u open!

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
Groep 1/2AFraukjeFraukjeFraukje
Bernice
BerniceBernice
Groep 1/2BYvonneYvonneBeppieBeppieBeppie
Groep 1/2CAliejanAliejanLauraLauraLaura
Groep 3PetraPetraPetraPetraCarla
Groep 4ElineElineChantalChantalChantal
Groep 5SuzeSuzeSuzeMoniqueMonique
Laura
Groep 6MarlousMarlousMarlous
Rianne
RianneRianne
Groep 7AliAliAliMarriëlleMarriëlle
Groep 8JannekeJannekeJanneke
Alice
AliceAlice
Vanuit de ‘werkdrukgelden’ vervangt juf Chantal elke dinsdag een groep. Op deze manier willen we onze leerkrachten extra faciliteren in het uitvoeren van de klasgebondentaken. Het zou dus kunnen dat op dinsdag niet de vaste leerkracht voor de groep staat, maar juf Chantal.

Werkdagen OOP, conciërge, IB en MT.

Onderwijsassistenten:
Rita: maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag.
Desi: maandag, dinsdag en donderdag.

Conciërge:
Gerard Fleuren: woensdag en donderdag.
Henk de Boer: dagelijks.

Bewegingsdocent:
Geke ten Brinke: maandag

IB’er:
Carla: dinsdag en donderdag, woensdag om de week.

MT:
Eline (onderbouwcoördinator): ambulant op woensdag.
Monique (bovenbouwcoördinator): ambulant op vrijdagmiddag, om de week woensdagochtend.
Krijn (schoolleider): maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Mocht u nog waardevolle en praktische aanvullingen missen in deze info, dan horen we dat graag van u.

Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk

Mocht u nog waardevolle en praktische aanvullingen missen in deze info, dan horen we dat graag van u.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk
Schoolleider