Praktische informatie 2018-2019

Jaarlijkse update van de Schoolgids

Contactgegevens:
CBS De Meeuwenberg
Rijnstraat 2,
6665 CL Driel
026 4742915
info@meeuwenberg.net
www.meeuwenberg.net

Schooltijden

Groep 1 t/m 4ochtenden8.30 – 12.00 uur
middagen13.15 – 15.00 uurvrijdagmiddag vrij.
woensdag8.30 – 12.15 uur
Groep 5 t/m 8ochtenden8.30 – 12.00 uur
middagen13.00 – 15.00 uur
woensdag8.30 – 12.15 uur

Vijf minuten voor aanvang van de lessen luidt de bel en gaan de leerlingen naar hun lokalen, zodat de lessen daadwerkelijk om half negen kunnen beginnen. De leerlingen van groep 1-2 mogen ’s morgens en ’s middags tien minuten voor de aanvang van de lessen naar binnen. De kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie ’s morgens ook 10 minuten eerder naar binnen. Vanaf de herfstvakantie blijven de leerlingen van groep 3, net zoals groep 4 t/m 8, buiten spelen totdat de bel gaat.

Pleinwacht

’s Morgens begint de pleinwacht om 8.20 uur en ’s middags om 12.50 uur. Dit zijn ook de tijden waarop de kleuters naar binnen mogen, omdat er dan toezicht in de kleuterlokalen is. Bij slecht weer mogen de kinderen om 8.20 uur en 12.50 uur naar binnen. Stuur de kinderen daarom (bij slecht weer) niet te vroeg naar school.

Gymrooster

GroepDagTijd
2CWoensdag09.15 - 10.00
1-2BWoensdag8.30 - 9.15
1-2AWoensdag10.00 - 10.45
3Woensdag10.45 – 11.30 *
4Maandag
Donderdag
11.15 – 12.00
11.30 – 12.15
5Maandag
Donderdag
14.15 – 15.00
9.15 – 10.00
6-7Maandag
Donderdag
10.00 – 10.45
10.00 – 10.45
7-8Maandag
Donderdag
13.00 – 13.45
8.30 – 9.15

* Groep 3 heeft 1 gymles in de zaal. Omdat groep 3 ook schoolzwemmen heeft op vrijdag komen de kinderen toch aan hun twee lesuren bewegingsonderwijs per week.

Schoolzwemmen

Het schoolzwemmen geldt voor de groepen 2 en 3.
Zwemlocatie:  De Leygraaf in Zetten.
Vrijdag:
Groep 2 vertrekt van school om 9.30 uur; terug op school 11.15 uur.
Groep 3 vertrekt van school om 10.15 uur; terug op school 12.00 uur.

Vakantierooster Regio Zuid en studiedagen van De Meeuwenberg

Let op! Ons rooster wijkt nogal eens af van de landelijke richtlijnen. Dat komt door het effect van bijv. Carnaval en de Nijmeegse Vierdaagse.

Voor 2018-2019 zijn de volgende vakanties en studiedagen gepland:

Herfstvakantie 2018
Kerstvakantie 2018-2019
Voorjaarsvakantie 2019
Koningsdag 2019
Meivakantie 2019
Hemelvaart 2019
Tweede Pinksterdag 2019
Zomervakantie 2019
15 okt t/m 19 okt
24 dec t/m 4 jan
4 mrt t/m 8 mrt
27 april (valt op zaterdag in de meivakantie)
22 apr t/m 3 mei
30 en 31 mei
10 juni
8 juli t/m 16 aug
StudiedagenMaandag 3 september 2018
Donderdag 21 februari 2019
Dinsdag 11 juni 2019(aansluitend op Pinksteren)
(dan zijn alle groepen vrij)
Extra vrije dagen groep 1 t/m 4Vrijdag 2 nov., 22 mrt., 7 juni.
OnderbouwdagMaandag 13 mei
(alleen groepen 1-2 vrij)

Belangrijke feiten 2018-2019

Als aanvulling op onze Jaarkalender, Schoolgids en Schoolplan

Extra verlof

“Vrij vragen” is aan strikte regels gebonden. Slechts in bijzondere gevallen is het mogelijk één of meer extra vrije dagen voor uw kind(eren) te krijgen. In de Schoolgids wordt dat uitvoeriger beschreven. Op school is een folder verkrijgbaar van de gemeente Overbetuwe met uitgebreide uitleg van de regelgeving. Extra verlof moet altijd schriftelijk bij de directeur aangevraagd worden. Hiervoor is op school een formulier verkrijgbaar. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de regionale leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar heeft in het afgelopen jaar op De Meeuwenberg twee speciale verlofaanvragen en 1 situatie van veelvuldig verzuim beoordeeld. Bij veelvuldig verzuim hoort ook structureel te laat komen.

Nieuw privacy beleid AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onze school heeft al in samenspraak met Trivium de nodige interne stappen gezet om te voldoen aan de nieuwe privacy regels. In onze nieuwsbrieven zullen wij u stap voor stap verder meenemen in alle veranderingen.
Kort na de zomervakantie krijgt u van ons een aantal toestemmingsverklaringen voorgelegd. In dit geval gaat het dan om uw toestemming (wel/niet) voor het gebruik van foto’s of filmpjes waarop te zien is wat wij op school allemaal doen.

Brengen en ophalen van kinderen

Omwille van de veiligheid a.u.b. niet met fietsen of in groepjes op de hoek van de Aussemstraat en Rijnstraat blijven staan. De brigadiers moeten vrij zicht houden op het verkeer dat uit de Aussemstraat komt. Bovendien gaan kinderen dan van het trottoir af en lopen een stukje over straat. Dit is gevaarlijk, temeer omdat er op dat moment ook meer auto’s vanaf De Kameleon komen. Dit geldt met name voor de kinderen die van de gym teruglopen. Juist op dat moment is het druk!! Graag wegbrengen en ophalen op het parkeerterrein bij de kerk. Wij brengen de kinderen daar naar toe!
Een enkele ouder of kind fietst wel eens vanaf het kruispunt met de Kerkstraat over het trottoir richting de ingang van school. A.u.b. met de fiets op straat blijven tot aan de zebra! De politie houdt regelmatig toezicht op het parkeren bij school. Let goed op de gele strepen en gebruik eventueel de “kiss and ride” plaats tegenover de school bij de onderbroken gele streep.
Wilt u deze berichten ook doorgeven aan opa’s en oma’s of kennissen die voor u uw kinderen ophalen? Laten we allemaal als volwassenen het goede voorbeeld geven. Via de nieuwsbrieven houden we regelmatig een wake up call.

Nieuwsbrieven digitaal en/of op papier

Vooraf kunt u op de Jaarkalender zien wanneer de nieuwsbrieven op de site geplaatst of via de mail verzonden worden. Zie www.meeuwenberg.net  In totaal zullen er ca. 22 nieuwsbrieven verschijnen.

Speciale brieven, zoals toestemmingsverklaringen vanuit de nieuwe privacywet, kamp- en schoolreisbrieven, verzoeken om ouderhulp, etc. krijgen de oudste kinderen op papier mee.

Overblijfregeling

Het is op onze school, indien nodig, mogelijk om tussen de middag over te blijven. Het overblijven wordt verzorgd door vaste overblijfouders. De kosten voor het overblijven zijn € 1,– per keer, een strippenkaart voor 10 keer kost € 10,–.
(N.B. zo’n kaart blijft op school tot hij vol is en wordt dan meegegeven naar huis, zodat u weet dat u weer een nieuwe kaart kunt kopen).
Het geld wordt betaald aan de overblijfouders. Naast de gezonde smikkel + drinken voor de ochtendpauze nemen de overblijfkinderen extra drinken en eten mee voor tussen de middag. Na de zomervakantie komt er een uitgebreide brief over onze overblijfregeling.

Kijkzwemmen

De ouders van de leerlingen in de zwemgroepen 2 en 3 mogen enkele keren per jaar in de Leygraaf bij het schoolzwemmen gaan kijken. In de nieuwsbrief wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

Vrijwillige ouderbijdrage

In onze Schoolgids staat op blz. 59 en 60 het schoolbeleid over de vrijwillige ouderbijdrage. Voor 2018 en 2019 is het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage € 20,– per kind per kalenderjaar. Voor instromende kinderen vanaf 1 juli wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 10,–. Dit geldt eveneens voor de leerlingen van groep 8 die halverwege het kalenderjaar de school verlaten.

Jeugdarts en verpleegkundige

Voor 2018-2019 is Roel Straathof de jeugdarts, Laurence Andeweg de schoolverpleegkundige en Marijke van Moerkerk de doktersassistente. Zij komen verspreid over het schooljaar op de Drielse basisscholen voor het spreekuur, wisselend op De Meeuwenberg, De Kameleon en De Vallei. Ouders worden, indien van toepassing, tijdig rechtstreeks door de GGD uitgenodigd.
Een afspraak met de verpleegkundige of jeugdarts kan gemaakt worden via tel.nr.: 088-3556000 of via onze IB-er juf Marieke, 026 4742915.
In onze Schoolgids vindt u hierover uitgebreide informatie.

Schoolreizen en schoolkampen

Elk jaar worden er voor de groepen 1 t/m 5 schoolreisjes georganiseerd. Daarnaast zijn er schoolkampen voor de groepen 6-7 en 8. De kosten voor de schoolreizen en schoolkampen worden in januari/februari van elk jaar al bekend gemaakt via de nieuwsbrief. De schoolreizen en schoolkampen vinden plaats in mei, juni en juli. Als indicatie: schoolreizen groep 1 t/m 5 kosten ca € 22,00. Kamp groep 6-7 kost ca. € 45,00 en kamp groep 8 ca € 65,00.

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt voor de drie basisscholen in Driel, dus ook voor De Meeuwenberg, door kinderopvang SKAR op een externe locatie verzorgd. Voor meer vragen of inschrijving kunt u zich rechtstreeks wenden tot SKAR. Zij zijn bereikbaar via tel.nr.: 0900-235 7 527 (lokaal tarief). Meer informatie vindt u op www.kinderopvangskar.nl

Gevonden voorwerpen

In het Meeuwennest staat de krat met gevonden kleding, paraplu’s, broodtrommels, etc. Voor het gevonden kleingoed, zoals sleuteltjes en sieraden, staat er een blauwe beker op de kast in de directiekamer.

Ziekmeldingen. 026 4742915

We stellen het zeer op prijs als u ons ’s ochtends vóór half negen even een berichtje geeft wanneer uw kind ziek is. Dokters- en tandartsbezoek a.u.b. melden middels een telefoontje of een briefje. Dit geldt ook voor de mededeling dat uw kind bijv. door een blessure niet mee mag doen met de gymles. Telefonische meldingen bij voorkeur niet onder lestijd.

Gebruik “mobieltjes” op school verboden

Wij raden u aan de kinderen geen mobiele telefoons mee te geven naar school. Vanaf het moment dat de leerlingen het plein op komen, moeten de mobieltjes uitgeschakeld zijn. Gebruik op school (of bij gym, kamp, excursies, etc.) is verboden. Wanneer kinderen hun mobieltje toch gebruiken op school, worden ze ingenomen. Overigens is de school vanwege deze maatregel nooit aansprakelijk bij beschadiging, verlies of diefstal.

Als u een noodoproep naar uw kind(eren) wilt doen kan dat via de schooltelefoon: 026 4742915. De directie en het team zijn bereid om de gewichtige boodschap meteen aan uw kind door te geven. We hebben daarvoor zelfs een extra lijn aangelegd.

Ingeval de kinderen een dringende boodschap voor u hebben, mogen zij altijd gratis de schooltelefoon gebruiken.

Gymkleding verplicht

Onze leerlingen gymmen in zaalsportkleding wat past bij de leeftijd. Geen maillot. In de hogere groepen spelen we ook hockey en zaalvoetbal. Daarom graag zaalsportschoenen en in dit geval geen balletschoentjes. A.u.b. geen zwarte zolen: die veroorzaken zwarte strepen op de (dure!) gymvloer. Lange haren graag vast met een strikje of elastiekje, enz. Sieraden mogen niet tijdens de gymles gedragen worden. Met al deze “voorschriften” willen wij kinderleed voorkomen.

Donderdag fruitdag

Om nu alle “gezonde” koeken, liga’s, evergreens, etc. te gaan verbieden en uitsluitend fruit toe te staan in alle ochtendpauzes gaat ons en velen van u te ver. We laten u daar vrij in. Behalve donderdag: die dag geldt op De Meeuwenberg als “fruitdag”. Het is altijd even wennen, maar graag op donderdag een stuk fruit of knabbelgroente mee voor de gezonde ochtendpauze-smikkel.

Bijzonder verzoek i.v.m. ernstige allergie

Voor de ouders van groep 6-7, waar Lisa Vis in zit, hebben we een specifiek verzoek om mee te werken aan aangepaste smikkels voor de ochtendpauze vanwege de ernstige allergie van Lisa. De ouders van groep 6-7 krijgen hierover extra informatie middels een speciale brief.

Schoolgids en Schoolplan op onze site

Op onze site www.meeuwenberg.net vindt u deze Praktische Info ook. Belangrijker nog is de Schoolgids. Daarin staan alle wetenswaardigheden uitgebreid vermeld. En voor de liefhebbers die graag willen weten hoe de school zich van 2015-2019 ontwikkelt: zie het Schoolplan op onze site.

CITO resultaten

Bent u nu benieuwd hoe het met onze opbrengsten zit? Al vijf jaar plaatsen wij de opbrengsten op onze site: tussentijdse CITO-scores van alle groepen, ENTREE toets groep 7 en EINDTOETS groep 8. U ziet onze scores vergeleken met landelijke gemiddeldes. We plaatsen deze opbrengsten als aanvulling op onze Schoolgids elk jaar in september op onze site.

Wat laten wij u hier zien?

  • A. CITO Eindtoets Groep 8
  • B. CITO Entree toets groep 7
  • C. CITO toetsen groep 1 t/m 7 einde schooljaar 2017-2018

Al met al heel veel gegevens. We laten ze graag zien. Omdat het zo goed gaat. En dat is net als lekker eten: je krijgt er nooit genoeg van! En waar het niet goed gaat, zetten we met plezier onze tanden erin.

A. CITO Eindtoets groep 8

De resultaten van De Meeuwenberg liggen gewoonlijk op het landelijk gemiddelde of hoger.
Door de jaren heen scoren de leerlingen van groep 8 gemiddeld op MAVO/HAVO niveau. Gelet op de huidige scores in de jongere groepen zal deze trend zich voortzetten.

Schooljaar: Landelijk: De Meeuwenberg: Indicatie brugklastype*:
2011 535,1 538,3 HAVO
2012 535,1 536,8 MAVO/HAVO
2013 534,7 538,2 HAVO
2014 534,4 537,8 HAVO
2015 534,9 536,4 MAVO/HAVO
2016 534,5 535,5 MAVO/HAVO
2017 535,1 534,4 MAVO/HAVO
2018 534,1 536,3 MAVO/HAVO

*Welk brugklastype past bij welke CITO eindtoetsscore?

501-520 Basisberoepsgerichte leerweg
519-525 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
523-528 Kaderberoepsgerichte leerweg
529-533 Gemengde / theoretische leerweg (MAVO)
533-536 Gemengde / theoretische leerweg (MAVO) en HAVO
537-540 HAVO
540-544 HAVO/VWO
545-550 VWO

B. CITO Entree-toets groep 7

Sinds 2010 laat De Meeuwenberg de kinderen van groep 7 meedoen met de ENTREE-toets. Ook hier scoort onze school in de regel hoger dan het landelijk gemiddelde.

Schooljaar: Groep 7 landelijk: Groep 7 De Meeuwenberg:
2010 288,7 292,1
2011 291,6 302,7
2012 291,5 297,6
2013 292,3 305,0
2014 292,3 314,4
2015 292,1 291,1
2016 115,1 117,3
2017 121,1 127,1
2018 121,1 124,6

C. CITO toetsen groep 1 t/m 7 einde schooljaar 2017-2018

Vanaf de kleutergroep krijgen de kinderen al te maken met tussentijdse CITO-toetsen. We noemen dat het CITO LOVS (=Leerling- en Onderwijs Volg Systeem).
Ambitie van De Meeuwenberg blijft dat de LOVS toetsen overwegend gemiddeld of hoger gescoord worden dan de landelijke norm. Dat lukt niet altijd. Maar, we gaan ervoor en uiteraard op een leuke manier.

Groep: Toets: Norm: De Meeuwenberg:
1 Rekenen voor kleuters 70 68.8
Taal voor kleuters 57 51.6
2 Rekenen voor kleuters 87 83.9
Taal voor kleuters 68 69.3
3 DMT (leestempo) 26 26.6
Rekenen 138 125.6
Spelling 198 228.5
Woordenschat 52 50.4
Begrijpend lezen 117 112.9
4 DMT 50 48.6
Rekenen 182 184.3
Spelling 263 268.1
Woordenschat 59 57.4
Begrijpend lezen 138 144.8
5 DMT 68 67.4
Rekenen 214 216.8
Spelling 311 290.6
Woordenschat 68 70.6
Begrijpend lezen 159 151.5
6 DMT 81 92.2
Rekenen 239 239.4
Spelling 333 337.3
Woordenschat 80 80.1
Begrijpend lezen 178 181.2
7 DMT 91 95.6
Rekenen 260 267.8
Spelling 140 143.6
Woordenschat 91 86.9
Begrijpend lezen 194 201.8

D. Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Wat betreft onze uitstroom gegevens van groep 8 naar het voortgezet onderwijs: die melden we jaarlijks anoniem aan alle ouders in onze nieuwsbrief van juli.
De Meeuwenberg biedt al jaren een goede voorbereiding op alle mogelijke vormen van voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

Hieronder de doorstroom naar het voortgezet onderwijs van groep 8 in juli 2018:

Aantal leerlingen Niveau
2 TL
5 TL HAVO
4 HAVO
3 Kader
3 VWO
3 Kader TL
1 HAVO/VWO
1 BBL
1 Gymnasium

Mocht u nog waardevolle en praktische aanvullingen missen in deze info, dan horen we dat graag van u.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Nelis van Binsbergen (dir.)