Onze missie: “Kwaliteit en sfeer”

Missie
De Meeuwenberg is een open christelijke basisschool, waar kinderen van alle levensovertuigingen welkom zijn. Dagelijks werken wij met veel plezier aan onze missie: ‘sfeer en kwaliteit’.

Visie
Vanuit de slogan ‘sfeer en kwaliteit’ hebben we pijlers en streefbeelden geformuleerd. De pijlers duiden wat wij verstaan onder ‘sfeer’ en ‘kwaliteit’. De streefbeelden zijn doorkijkjes naar de werkelijkheid die we met elkaar nastreven.

Sfeer

Vertrouwen
Bij de Meeuwenberg werken we samen op basis van vertrouwen. Wij hebben een open schoolcultuur, waarin vriendelijkheid, warmte en respect zichtbaar zijn. Het team, kinderen en ouders werken ‘schouder aan schouder’ aan een prettig schoolklimaat.

Respect
Respectvol omgaan met elkaar en met onze omgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom hanteren wij schoolbreed kindvriendelijke en eenduidige afspraken die structuur bieden en gericht zijn op elkaars welbevinden.

Veiligheid
Wij hechten waarde aan tijd en aandacht voor elkaar. Wij willen de ander ‘zien’ en jezelf kunnen zijn. We volgen en monitoren met regelmaat de veiligheid en het welbevinden van kinderen, team en ouders en handelen naar de uitkomsten.

Kwaliteit

Opbrengstgericht werken
Het team en de kinderen werken hard om de door ons opgestelde schoolnormen te behalen. Wij zijn erop gericht om vanuit handelingsgericht werken onze onderwijskwaliteit te verbeteren. De ondersteuning is gericht op zowel interne (leerkrachten, kinderen, ib’er, directie en ouders) als externe (o.a. PassendWijs) samenwerking.

Ontwikkeling
Wij zijn een school in beweging! Groei en ontwikkeling is integraal zichtbaar in onze school. Dus zowel bij de kinderen, team en de directie. We blijven graag op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen en waar wenselijk passen wij ze toe in ons aanbod. Ook geven we de ruimte aan de talenten en kwaliteiten binnen ons team.

Differentiatie
De onderwijsbehoeften van de kinderen staan centraal. We sluiten met ons onderwijsaanbod aan bij deze behoeften en hebben oog voor de talenten van onze kinderen. Daarnaast passen wij het onderwijsaanbod, aanpak en begeleiding aan voor kinderen bij wie het leren niet ‘vanzelf’ gaat.
Naast de basisvakken rekenen, taal en spelling hebben we ook aandacht voor vakgebieden zoals; techniek, drama en muziek.