Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school dat te vergelijken is met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De MR maakt het mogelijk voor personeelsleden en ouders om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het schoolbestuur en het beleid binnen de school. De MR is bevoegd alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken en hierover voorstellen te doen aan het bestuur. Daarnaast heeft de MR de taak om openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen.

Zie verder onze Schoolgids voor meer info over de samenstelling van de MR, het reglement en de vergaderingen.