Schoolontwikkeling

foto-schoolverbeteringOnder de titel Schoolverbetering willen wij alle belangstellenden, met name onze ouders, informeren over allerhande zaken die de teamleden van De Meeuwenberg aanpakken om de school in de breedste zin van het woord verder te verbeteren. Dat we dit gaan doen, komt voort uit de ouder-enquête: ouders stellen het op prijs dat ze meer en beter geïnformeerd worden over onze schoolontwikkeling. En…… wij vertellen er graag over.

Als eerste geven we een opsomming van actiepunten in het afgelopen jaar 2015-2016. Daarna volgt de lijst van onderwerpen die we aanpakken in 2016-2017. We noemen alle zaken puntsgewijs. Op school liggen het uitgebreide Jaarverslag van 2015-2016 en het uitgebreide Jaarplan 2016-2017 ter inzage.

Wat hebben we in het afgelopen schooljaar gedaan:

 1. Kwaliteitszorg
 • Screening Schoolplan en Schoolgids.
 • Intern onderzoek naar didactisch handelen, pedagogisch handelen en taalleesonderwijs.
 • Jaarlijkse Schoolevaluatie op basis van alle CITO gegevens van groep 1 t/m 8.
 • Analyse ENTREE toets groep 7 en EINDTOETS groep 8.
 • School verbeterpunten op de site plaatsen. (Bij deze)
 1. Sociaal Emotionele Ontwikkeling
 • Implementeren van nieuwe digitale methode “KWINK” en leerlingvolgsysteem “ZIEN”.
 • Opstellen van groepsplannen om de sociaal emotionele ontwikkeling te verbeteren.
 1. Organisatie
 • Start vernieuwing van onze site. (is nu gaande)
 • Gebruik FACEBOOK gekoppeld aan de site.
 • Aanpassen schooltijden: middagpauze wordt kwartier korter.
 1. Didactisch handelen
 • Komen tot een keuze voor de aanschaf van een nieuwe methode voor voortgezet lezen.
 • Invoering nieuwe aardrijkskunde methode.
 • Invoering nieuwe schrijfmethode.
 • Invoering nieuwe leesmethode voor groep 3.
 • Verrijking van lesvormen bij begrijpend lezen.
 • Borgen van het Directe Instructie Model met accent op zelfstandig werken.
 1. Professionalisering
 • Voortzetting (met kleine aanpassingen) van onze functioneringsgesprekken met focus op didactische en pedagogische vaardigheden.
 • Voortzetting van onze onderlinge groepsbezoeken en overige nascholingen.
 • Herijken van IB-taken en de taken van de bouw-coördinatoren.
 • Studie avond over beelddenken.
 1. Taakbeleid
 • Benoemingen vertalen naar lesuren, overige taken, professionalisering en duurzame inzetbaarheid.
 1. Passend onderwijs
 • Verbeteren van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
 • Invoeren van nieuw overdrachtsformulier voorschoolse opvang naar groep 1.

Wat gaan we in 2016-2017 doen:

Het team is leergierig en we vragen ons telkens af: kan het nog leuker? Kan het nog beter?

 1. Kwaliteitszorg
 • Alle ouders vullen in het najaar online de ouder-tevredenheidsenquête in.
 • De leerkrachten breiden hun lessen uit met verschillende werkvormen.
 • De leerkrachten gaan 3 Quik Scans invullen over gebruik van de leertijd, klassenmanagement en rekenen/wiskunde.
 • Elk jaar hebben we een pittige studievergadering waarin we alle toets resultaten van alle groepen analyseren en noteren wat de leerlingen en wij goed hebben gedaan(borgen) en wat we mogelijk nog kunnen verbeteren. Deftig gezegd: we bedenken dan nieuwe interventies.
 • Naast het vorige besteden we bijzondere aandacht een de resultaten van de ENTREE toets in groep 7 en de EINDTOETS in groep 8. Het team blijft alert. We proberen de schommelingen bij de scores te verklaren.
 1. Taakbeleid
 • Inzet van uren uitwerken in programma “Taakbeleid”.
 • Het valt de ouders op dat we regelmatig in weekenden en vakanties op school aan het werk zijn.
 1. Sociaal Emotionele Ontwikkeling
 • In het afgelopen jaar mochten alle kinderen met het invullen van vragenlijsten aangeven hoe prettig, gelukkig, veilig en betrokken ze zich voelen. En dat in relatie tot medeleerlingen en leerkrachten. Kinderen zijn heel open en eerlijk. Ook over zichzelf. We gebruiken hiervoor de vragenlijsten van het Leerling Volg Systeem voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling, genaamd “ZIEN”. Dit jaar mogen de leerlingen de lijsten weer invullen.  Veiligheid en warmte zijn de sleutelwoorden. Met een speciale studieavond gaan we groepsplannen voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling opstellen met daarin de gewenste acties.
 1. Organisatie
 • Inrichten van onze nieuwe website. (bij deze)
 • We testen het Facebook account van De Meeuwenberg om te zien of ouders en belangstellenden deze manier van voorlichten op prijs stellen. We hebben zoveel sterke kanten en leuke acties, dat we het amper voor ons kunnen houden. Tot nu toe worden de publicaties enorm gewaardeerd!
 • Nieuwsbrieven worden per mail aan alle ouders gestuurd. Daarnaast worden ze op de website geplaatst.
 • Gebruik van Parnassys(leerling administratie systeem) uitbreiden met meerdere modules.
 1. Didactisch handelen
 • Dit jaar starten we vanaf groep 4 met de nieuwe methode voor voortgezet lezen: “Station Zuid”. Een perfecte aansluiting op onze nieuw aangeschafte methode “Veilig Leren Lezen” in groep 3.
 • Dit jaar wordt De Meeuwenberg bezocht door een aantal auditoren die aan de hand van een kijkwijzer adviezen gaan uitbrengen over leerkrachtvaardigheden, didactisch en pedagogisch handelen, effectieve onderwijstijd, taakgerichte werksfeer, activerende directe instructie en de betrokkenheid van de leerlingen.
 • Dit jaar onderzoeken we de beste aanpak voor het geven van Engels. Ook de kleuters of alleen in de bovenbouw? Methode met boeken of digitaal? In het afgelopen jaar hebben we al een start gemaakt met meerdere pilots.
 1. Professionalisering
 • Teamleden volgen diverse cursussen op maat. Sommigen vinden hun inspiratie in een bepaald vak, zoals lezen of rekenen. Anderen bekwamen zich in een toekomstige functie zoals IB-er.
 • Elk jaar worden er voortgangsgesprekken gevoerd met de focus op leerkrachtvaardigheden.
 • Teamleden leren heel veel van elkaar. Daarom kennen we al jaren het gebruik van onderlinge groepsbezoeken met gebruik van kijkwijzer en nagesprekken. Leuk en leerzaam. Net zoals we dat bij leerlingen ook waarnemen.
 1. Zorg en begeleiding
 • De Meeuwenberg besteedt veel uren en overleg aan leerlingen zorg. Dit jaar ligt de focus op VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Simpelweg: hoe kunnen we er allemaal voor zorgen dat alle kinderen zonder achterstand aan groep 3 kunnen beginnen. En dan start de aandacht voor alle leerlingen al bij de consultatiebureaus, bij de Peuterzalen, de logopedie en vervolgens in de groepen 1 en 2 op de basisschool.
 • We gaan ons bezinnen op ons School Ondersteunings Profiel. Welke zorg kan De Meeuwenberg in het bijzonder bieden en bij welke zorgvragen hebben we onze netwerk partners nodig. Waar liggen onze grenzen?
 1. Pedagogisch klimaat
 • We gaan de schoolregels doorlichten, leerling gesprekken voeren en activiteiten opzetten die de sfeer nog beter maken aan de hand van de principes van Positiv Behavior Support.
 1. Verbreding van ons onderwijs
 • Het onderwijs in de basisvakken staat als een huis op De Meeuwenberg. We willen naast de lessen uit onze moderne methodes bij aardrijkskunde, biologie en geschiedenis gekoppeld aan de vele projecten het onderwijsaanbod nog meer verbreden.
 • Hierbij denken we aan een stuurgroep van ouders die meewerken om elke maand of een excursie, of workshop, of beroepsvoorlichting, of hobby activiteit, of muziek les, of techniek les, etc. te verzorgen. We hebben al een paar keer een pilot gedraaid en willen daar enthousiast mee verder gaan in samenwerking met ouders. Focus op cultuur, techniek en natuur.