Praktische informatie

Jaarlijkse update van de Schoolgids

Contactgegevens:
CBS De Meeuwenberg
Rijnstraat 2,
6665 CL Driel
026 4742915
info@meeuwenberg.net
www.meeuwenberg.net

Schooltijden

Groep 1 t/m 4ochtenden8.30 – 12.00 uur
middagen13.15 – 15.00 uurvrijdagmiddag vrij.
woensdag8.30 – 12.15 uur
Groep 5 t/m 8ochtenden8.30 – 12.00 uur
middagen13.00 – 15.00 uur
woensdag8.30 – 12.15 uur
Vijf minuten voor aanvang van de lessen luidt de bel en gaan de leerlingen naar hun lokalen, zodat de lessen daadwerkelijk om half negen kunnen beginnen. De leerlingen van groep 1-2 mogen ’s morgens en ’s middags tien minuten voor de aanvang van de lessen naar binnen. De kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie ’s morgens ook 10 minuten eerder naar binnen. Vanaf de herfstvakantie blijven de leerlingen van groep 3, net zoals groep 4 t/m 8, buiten spelen totdat de bel gaat.

Pleinwacht

’s Morgens begint de pleinwacht om 8.20 uur en ’s middags om 12.50 uur. Dit zijn ook de tijden waarop de kleuters naar binnen mogen, omdat er dan toezicht in de kleuterlokalen is. Bij slecht weer mogen de kinderen om 8.20 uur en 12.50 uur naar binnen. Stuur de kinderen daarom (bij slecht weer) niet te vroeg naar school.

Gymrooster

GroepDagTijd
1-2A en 1-2BWoensdag8.30 – 9.15
3Woensdag9.15 - 10.00 *
4Woensdag
Donderdag
10.45 – 11.30
10.00 – 10.45
5-6Woensdag
Donderdag
10.00 – 10.45
9.15 – 10.00
6-7Maandag
Donderdag
14.15 - 15.00
10.45 - 11.30
8Maandag
Donderdag
13.00 - 13.45
8.30 – 9.15
* Groep 3 heeft 1 gymles in de zaal. Omdat groep 3 ook schoolzwemmen heeft op maandag komen de kinderen toch aan hun twee lesuren bewegingsonderwijs per week.

Schoolzwemmen

Het schoolzwemmen geldt voor de groepen 2 en 3.
Zwemlocatie: De Leygraaf in Zetten.
Maandag: Vertrek van school 10.15 uur; terug op school 12.00 uur.

Vakantierooster Regio Zuid en studiedagen van De Meeuwenberg

Let op! Dit rooster wijkt nogal eens af van de landelijke richtlijnen. Dat komt door het effect van bijv. de Nijmeegse Vierdaagse.
Voor 2016-2017 zijn de volgende vakanties en studiedagen gepland:

Herfstvakantie 2016
Kerstvakantie 2016-2017
Voorjaarsvakantie 2017
Paasweekend 2017
Meivakantie 2017
Hemelvaartsvakantie 2017
Tweede Pinksterdag 2017
Zomervakantie 2017

Studiedagen


Extra vrije dagen groep 1 t/m 4

*In de meivakantie zit ook Koningsdag 27 apr en bevrijdingsdag 5 mei.
24 okt t/m 28 okt
26 dec t/m 6 jan
27 feb t/m 3 mrt
Maandag 17 apr
24 apr t/m 5 mei*
25 mei en 26 mei
Maandag 5 juni
18 juli t/m 26 aug

Donderdag 16 februari 2017
(dan zijn alle groepen vrij)

Vrijdag 21 okt., 24 mrt., 30 juni.

Belangrijke feiten 2016-2017

Als aanvulling op onze Jaarkalender, Schoolgids en Schoolplan

Extra verlof

“Vrij vragen” is aan strikte regels gebonden. Slechts in bijzondere gevallen is het mogelijk één of meer extra vrije dagen voor uw kind(eren) te krijgen. In de Schoolgids wordt dat uitvoeriger beschreven. Op school is een folder verkrijgbaar van de gemeente Overbetuwe met uitgebreide uitleg van de regelgeving. Extra verlof moet altijd schriftelijk bij de directeur aangevraagd worden. Hiervoor is op school een formulier verkrijgbaar. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de regionale leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar heeft in het afgelopen jaar twee speciale verlofaanvragen van De Meeuwenberg beoordeeld.

Nieuwsbrieven digitaal en/of op papier

Vooraf kunt u op de Jaarkalender zien wanneer de nieuwsbrieven op de site geplaatst worden. Zie www.meeuwenberg.net In totaal zullen er ca. 22 nieuwsbrieven verschijnen. Speciale brieven, zoals de uitnodigingen voor de 10-minutengesprekken met antwoordstrookjes, kamp- en schoolreisbrieven, groepsindelingen, etc. krijgen de kinderen op papier mee.

Brengen en ophalen van kinderen

Omwille van de veiligheid a.u.b. niet met fietsen of in groepjes op de hoek van de Aussemstraat en Rijnstraat blijven staan. De brigadiers moeten vrij zicht houden op het verkeer dat uit de Aussemstraat komt. Bovendien gaan kinderen dan van het trottoir af en lopen een stukje over straat. Dit is gevaarlijk, temeer omdat er op dat moment ook meer auto’s vanaf De Kameleon komen. Graag wegbrengen en ophalen op het parkeerterrein bij de kerk. Wij brengen de kinderen daar naar toe! Als laatste: een enkele ouder of kind fietst wel eens vanaf het kruispunt met de Kerkstraat over het trottoir richting de ingang van school. A.u.b. met de fiets op straat blijven tot aan de zebra! Wilt u deze berichten ook doorgeven aan opa’s en oma’s of kennissen die voor u uw kinderen ophalen? Laten we allemaal als volwassenen het goede voorbeeld geven.

Overblijfregeling

Het is op onze school, indien nodig, mogelijk om tussen de middag over te blijven. Het overblijven wordt verzorgd door vaste overblijfouders. De kosten voor het overblijven zijn € 1,– per keer, een strippenkaart voor 10 keer kost € 10,–.
(N.B. zo’n kaart blijft op school tot hij vol is en wordt dan meegegeven naar huis, zodat u weet dat u weer een nieuwe kaart kunt kopen). Het geld wordt betaald aan de overblijfouders.

Kijkzwemmen

De ouders van de leerlingen in de zwemgroepen 2 en 3 mogen enkele keren per jaar in de Leygraaf bij het schoolzwemmen gaan kijken. In de nieuwsbrief en de Jaarkalender wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

Vrijwillige ouderbijdrage

In onze Schoolgids staat op blz. 59 en 60 het schoolbeleid over de vrijwillige ouderbijdrage. Voor 2015 is het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage € 20,– per kind per kalenderjaar. Voor instromende kinderen vanaf 1 juli wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 10,–. Dit geldt eveneens voor de leerlingen van groep 8 die halverwege het kalenderjaar de school verlaten.

Jeugdarts en verpleegkundige

Voor 2016-2017 is Monique Gosselink de jeugdarts, Judith Reedijk de schoolverpleegkundige en Marijke van Moerkerk de doktersassistente. Zij komen verspreid over het schooljaar op de Drielse basisscholen voor het spreekuur, wisselend op De Meeuwenberg, De Kameleon en De Vallei. Ouders worden, indien van toepassing, tijdig rechtstreeks door de GGD uitgenodigd. Een afspraak met de verpleegkundige of jeugdarts kan gemaakt worden via tel.nr.: 088-3556000 of via onze IB-er juf Marieke, 026 4742915. In onze Schoolgids vindt u hierover uitgebreide informatie.

Schoolreizen en schoolkampen

Elk jaar worden er voor de groepen 1 t/m 5 schoolreisjes georganiseerd. Daarnaast zijn er schoolkampen voor de groepen 6-7 en 8. De kosten voor de schoolreizen en schoolkampen worden in januari/februari van elk jaar al bekend gemaakt via de nieuwsbrief. De schoolreizen en schoolkampen vinden plaats in mei, juni en juli. Als indicatie: schoolreizen groep 1 t/m 5 kosten ca € 22,00. Kamp groep 6-7 kost ca. € 45,00 en kamp groep 8 ca € 65,00.

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt voor de drie basisscholen in Driel, dus ook voor De Meeuwenberg, door kinderopvang SKAR op een externe locatie verzorgd. Voor meer vragen of inschrijving kunt u zich rechtstreeks wenden tot SKAR. Zij zijn bereikbaar via tel.nr.: 0900-235 7 527 (lokaal tarief). Meer informatie vindt u op www.kinderopvangskar.nl

Gevonden voorwerpen

In het Meeuwennest staat de krat met gevonden kleding, paraplu’s, broodtrommels, etc. Voor het gevonden kleingoed, zoals sleuteltjes en sieraden, staat er een blauwe beker op de kast in de directiekamer.

Ziekmeldingen. 026 4742915

We stellen het zeer op prijs als u ons ’s ochtends vóór half negen even een berichtje geeft wanneer uw kind ziek is. Dokters- en tandartsbezoek a.u.b. melden middels een telefoontje of een briefje. Dit geldt ook voor de mededeling dat uw kind bijv. door een blessure niet mee mag doen met de gymles.
Telefonische meldingen bij voorkeur niet onder lestijd.

Gebruik “mobieltjes” op school verboden

Wij raden u aan de kinderen geen mobiele telefoons mee te geven naar school. Vanaf het moment dat de leerlingen het plein op komen, moeten de mobieltjes uitgeschakeld zijn. Gebruik op school (of bij gym, excursies, etc.) is verboden. Overigens is de school vanwege deze maatregel nooit aansprakelijk bij beschadiging, verlies of diefstal. Als u een noodoproep naar uw kind(eren) wilt doen kan dat via de schooltelefoon: 026 4742915. De directie en het team zijn bereid om de gewichtige boodschap meteen aan uw kind door te geven. We hebben daarvoor zelfs een extra lijn aangelegd. Ingeval de kinderen een dringende boodschap voor u hebben, mogen zij altijd gratis de schooltelefoon gebruiken.

Zorg voor de ander: adoptiegeld

In het verleden maakten de leerlingen van groep 7 beurtelings op maandagmorgen een rondje langs alle klassen met de collectebus. Blijkbaar leeft dit niet bij u en de kinderen want de opbrengst over de hele school was minimaal van € 0,00 tot € 2,50 per keer. En dat met 181 kinderen samen. We stoppen met de wekelijkse “collecte” op maandag.

We zoeken naar een andere manier om geld in te zamelen voor ons adoptie potje, bijv. door een sponsoractie of éénmalige collecte. Op dit moment ondersteunen we het onderwijs van Anne Roos, Miriam, en Lisa, drie geadopteerde kinderen in Haïti. De drie meisjes hebben in  2011 en 2014 enkele maanden op De Meeuwenberg gezeten. De adoptieouders komen uit Heteren en Driel en zijn goede bekenden van school. Ze verrichten vrijwilligerswerk op Haïti. We onderhouden een goed contact met ouders en verdere familie. Een groot deel van het onderwijs aan de drie kinderen in Haïti wordt via De Meeuwenberg geregeld. Als u een grote gift ineens wilt doen kan dat via de directeur. Het geld wordt gestort op de schoolrekening en geoormerkt voor Anne Roos, Miriam en Lisa.

Gymkleding verplicht

Onze leerlingen gymmen in zaalsportkleding wat past bij de leeftijd. Geen maillot. In de hogere groepen spelen we ook hockey en zaalvoetbal. Daarom graag zaalsportschoenen en in dit geval geen balletschoentjes. A.u.b. geen zwarte zolen: die veroorzaken zwarte strepen op de (dure!) gymvloer. Lange haren graag vast met een strikje of elastiekje, enz. Sieraden mogen niet tijdens de gymles gedragen worden. Met al deze “voorschriften” willen wij kinderleed voorkomen.

Donderdag fruitdag

Om nu alle “gezonde” koeken, liga’s, evergreens, etc. te gaan verbieden en uitsluitend fruit toe te staan in alle ochtendpauzes gaat ons en velen van u te ver. We laten u daar vrij in. Behalve donderdag: die dag geldt op De Meeuwenberg als “fruitdag”. Het is altijd even wennen, maar graag op donderdag een stuk fruit mee voor de gezonde ochtendpauze-smikkel.

Bijzonder verzoek i.v.m. ernstige allergie

Voor de ouders van groep 4, waar Lisa Vis in zit, hebben we een specifiek verzoek om mee te werken aan aangepaste smikkels voor de ochtendpauze vanwege de ernstige allergie van Lisa. De ouders van groep 4 krijgen hierover extra informatie middels een speciale brief.

Schoolgids en Schoolplan op onze site

Op onze site www.meeuwenberg.net vindt u deze praktische info ook. Belangrijker nog is de Schoolgids. Daarin staan alle wetenswaardigheden uitgebreid vermeld. En voor de liefhebbers die graag willen weten hoe de school zich van 2015-2019 ontwikkelt: zie het Schoolplan op onze site.

CITO resultaten

Bent u nu benieuwd hoe het met onze opbrengsten zit? Al vier jaar plaatsen wij de opbrengsten op onze site: tussentijdse CITO-scores van alle groepen, ENTREE toets groep 7 en EINDTOETS groep 8. U ziet onze scores vergeleken met landelijke gemiddeldes. We plaatsen deze opbrengsten als aanvulling op onze Schoolgids elk jaar in september op onze site.

Wat laten wij u hier zien?

  • A. CITO Eindtoets Groep 8
  • B. CITO Entree toets groep 7
  • C. CITO toetsen groep 1 t/m 7 einde schooljaar 2015-2016

Al met al heel veel gegevens. We laten ze graag zien. Omdat het zo goed gaat. En dat is net als lekker eten: je krijgt er nooit genoeg van! En waar het niet goed gaat, zetten we met plezier onze tanden erin.

A. CITO Eindtoets groep 8

De resultaten van De Meeuwenberg liggen gewoonlijk op het landelijk gemiddelde of hoger.
Door de jaren heen scoren de leerlingen van groep 8 gemiddeld op HAVO niveau. Gelet op de huidige scores in de jongere groepen zal deze trend zich voortzetten.

Schooljaar: Groep 8 landelijk: Groep 8 De Meeuwenberg:
2011 535,1 538,3
2012 535,1 536,8
2013 534,7 538,2
2014 534,4 537,8
2015 534,9 536,4
2016 534,5 535,5

B. CITO Entree-toets groep 7

Sinds 2010 laat De Meeuwenberg de kinderen van groep 7 meedoen met de ENTREE-toets. Ook hier scoort onze school in de regel hoger dan het landelijk gemiddelde.

Schooljaar: Groep 7 landelijk: Groep 7 De Meeuwenberg:
2010 288,7 292,1
2011 291,6 302,7
2012 291,5 297,6
2013 292,3 305,0
2014 292,3 314,4
2015 292,1 291,1
2016 115,1 114,7

C. CITO toetsen groep 1 t/m 7 einde schooljaar 2015-2016

Vanaf de kleutergroep krijgen de kinderen al te maken met tussentijdse CITO-toetsen. We noemen dat het CITO LOVS(= Leerling- en Onderwijs Volg Systeem).
Ambitie van De Meeuwenberg blijft dat de LOVS toetsen overwegend gemiddeld of hoger gescoord worden dan de landelijke norm. Dat lukt niet altijd. Maar, we gaan ervoor en uiteraard op een leuke manier.

Groep: Toets: Norm: De Meeuwenberg:
1 Rekenen voor kleuters 70 72,6
Taal voor kleuters 57 61,0
2 Rekenen voor kleuters 87 91,3
Taal voor kleuters 68 71,7
3 DMT (leestempo) 33 36,2
Rekenen 138 144,6
Spelling 198 196
Woordenschat 52 60,7
Begrijpend lezen 117 116,5
4 DMT 56 61,2
Rekenen 181 187,4
Spelling 263 273,7
Woordenschat 59 63,1
Begrijpend lezen 138 149
5 DMT 71 73,3
Rekenen 214 220,7
Spelling 130 128,8
Woordenschat 68 69,6
6 DMT 86 86,8
Rekenen 89 95,6
Spelling 137 136,3
Woordenschat 80 74,9
7 DMT 93 95,5
Rekenen 102 104,7
Spelling 140 141,1
Woordenschat 91 85,9

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Wat betreft onze uitstroom gegevens van groep 8 naar het voortgezet onderwijs: die melden we jaarlijks aan alle ouders in onze nieuwsbrief van juli. Onze nieuwsbrieven staan minimaal een jaar op onze site.
De Meeuwenberg biedt al jaren een goede voorbereiding op alle mogelijke vormen van voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Hieronder de doorstroom naar het voortgezet onderwijs van groep 8 in juli 2016:

Aantal leerlingen School Niveau
2  Westeraam  Basis
1  SGA  VWO+
2  HPC  Basis
1  HPC  Kader
4  HPC  MAVO
2  HPC  HAVO
2  Dorenweerd  VWO
3  Lorentz  HAVO
4  OBC Elst  HAVO
1  OBC Elst  MAVO/HAVO
1  OBC Bemmel  Basis

Mocht u nog waardevolle en praktische aanvullingen missen in deze info, dan horen we dat graag van u.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Nelis van Binsbergen(dir.)